• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

แบบฟอร์ม Faculty of Education

แบบฟอร์มทั้งหมด

# ประเภท หมวด ชื่อเอกสาร # #
1 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ 1
2 การเงิน แบบฟอร์มการเงิน แบบฟอร์มเบิกเงินอื่น ๆ 1
3 บริหารงานทั่วไป สารบรรณ บัญชีรายชื่อแฟ้มเอกสารส่งหน่วยจัดเก็บ 185
4 บริหารงานทั่วไป สารบรรณ หมวดเอกสาร คณะศึกษาศาสตร์ 185
5 บริหารงานทั่วไป จรรยาบรรณ จรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา 233
6 บริหารงานทั่วไป สารบรรณ หน้าแฟ้มเสนอเรื่องคณะ 185
7 บริหารงานทั่วไป สารบรรณ ใบนำส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ 185
8 บริหารงานทั่วไป จรรยาบรรณ จรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 2 191
9 บริหารงานทั่วไป จรรยาบรรณ จรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์ และผู้ทำงานวิจัย 196
10 บริหารงานทั่วไป หน่วยบุคคล ตัวอย่าง แบบฟอร์มการรายงานผลการอบรม 229
11 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เรื่อง ความจำนงเลือกนโยบายลงทุน 203
12 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน 157
13 บริหารงานทั่วไป ใบลาต่าง ๆ รวมเอกสารใบลาต่าง ๆ 165
14 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ แบบเลือกนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 193
15 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ สปส.9-02-แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์-ประกันสังคม 167
16 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ ระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานจัดสวัสดิการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2555 201
17 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ หลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 254
18 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ ตารางหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ 200
19 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ ข้อบังคับสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2557 182
20 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ สปส.9-02 แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล-เปลี่ยนคำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล 241
21 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ เอกสารใบปะหน้าส่งเคลมประกันสุขภาพกลุ่ม(เมืองไทยประกันชีวิต) 243
22 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาและบุคลากรที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2561 200
23 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล ศัลยกรรม และอุบัติเหตุ-คุ้มครอง วันที่ 28 พ.ค.61 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 28 พ.ค. 62 เวลา 12.00 น. 169
24 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552 187
25 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการเข้าพักอาศัยอาคารชุดมีชัย ฤชุพันธุ์ 179
26 บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ แบบคำร้องขอเข้าพักในที่พักอาคารอาคารชุดมีชัย ฤชุพันธุ์ 198
27 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ ขอใช้ห้องประชุม 203 206 229
28 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ ขอใช้ห้องบัณฑิตศึกษา 191
29 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ ขอใช้รถไปปฏิบัติงาน(มหาวิทยาลัย) 162
30 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ ขอใช้รถของคณะศึกษาศาสตร์ไปปฏิบัติงาน 254
31 บริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์ ระบบแจ้งข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ 190
32 บริหารงานทั่วไป ขอมีบัตรประจำตัว ข้าราชการ 243
33 บริหารงานทั่วไป ขอมีบัตรประจำตัว พนักงาน 196
34 บริหารงานทั่วไป ขอมีบัตรประจำตัว ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 158
35 บริหารงานทั่วไป ขอมีบัตรประจำตัว ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 162
36 บริหารงานทั่วไป การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท สายสนับสนุน รวมเอกสาร การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท สายสนับสนุน 202
37 บริหารงานทั่วไป การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท อาจารย์ รวมเอกสาร การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท อาจารย์ 200
38 บริหารงานทั่วไป การประเมินข้าราชการ ประเภท สายสนับสนุน รวมเอกสาร การประเมินข้าราชการ ประเภท สายสนับสนุน 187
39 บริหารงานทั่วไป การประเมินข้าราชการ ประเภท อาจารย์ รวมเอกสาร การประเมินข้าราชการ ประเภท อาจารย์ 174
40 บริหารงานทั่วไป ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เอกสารเกี่ยวกับผู้มีความรู้ความสามารถ 248
41 บริหารงานทั่วไป หนังสือรับรอง เอกสารการขอหนังสือรับรอง 224
42 บริหารงานทั่วไป เอกสารสำหรับการต่อสัญญาจ้าง เอกสารสำหรับการต่อสัญญาจ้าง 245
43 บริหารงานทั่วไป แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 182
44 การเงิน ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเงิน ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ (ฉบับที่ 2) 238
45 การเงิน ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเงิน "เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มหาวิทยาลัยบูรพา 0994000249357" 168
46 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2557 209
47 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 216
48 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 209
49 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบที่ราชพัสดุ 254
50 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) 252
51 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 226
52 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 241
53 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 1-หน่วยงานอื่นที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 176
54 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 2-หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 209
55 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 3-พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน 171
56 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 4-กำหนดวงเงินวิธีเฉพาะเจาะจง 193
57 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 5-การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 196
58 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 6-อัตราค่าจ้างออกแบบ 177
59 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 7-เรื่องที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ 214
60 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงฉบับที่ 8-การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 188
61 พัสดุ ระเบียบงานพัสดุ กฎกระทรวงเฉพาะเจาะจง 247
62 พัสดุ เอกสารการซื้อจ้าง(ใหม่) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มเสนอซื้อ/จ้าง 232
63 พัสดุ เอกสารการซื้อจ้าง(ใหม่) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มการกำหนดร่างขอบเขตของงาน / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 178
64 พัสดุ งานพัสดุ ใบเสนอราคา 250
65 พัสดุ งานพัสดุ ใบเบิกครุภัณฑ์ 230
66 พัสดุ งานพัสดุ ใบเบิกวัสดุ 248
67 พัสดุ งานพัสดุ แบบข้อมูลหลักผู้ขาย 236
68 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ ขออนุญาตสำรองที่จอดรถชั่วคราว ลานจอดรถ QS1 1
69 พัสดุ งานพัสดุ แบบขอมีสติกเกอร์จอดรถยนต์บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 240
70 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ ขออนุญาตใช้พื้นที่อาคาร QS1 ห้องเรียน โดมแก้วโถงทางเดินชั้นต่าง ๆ และพื้นที่ส่วนอื่น ๆ 1
71 พัสดุ งานพัสดุ ขออนุญาตใช้โต๊ะ-เก้าอี้จัดงานในอาคาร QS1 207
72 บริหารงานทั่วไป อาคารและยานพาหนะ ขออนุญาตดูข้อมูลกล้องวงจรปิด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1
73 พัสดุ งานพัสดุ แบบขอถ่ายเอกสาร 236
74 พัสดุ งานพัสดุ ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง - 5 ก.ค. 59 195
75 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา แบบฟอร์มขอรับบริการ บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ 157
76 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา แบบฟอร์มขอรับบริการ แบบฟอร์มการขอ User Account สำหรับเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 200
77 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา แบบฟอร์มขอรับบริการ แบบฟอร์มแจ้งซ่อม 249
78 หน่วยวิจัย เอกสารเพื่อขอทุนส่งเสริมการวิจัย รวมเอกสาร ขอส่งโครงการเพื่อขอทุนส่งเสริมการวิจัย 192
79 งานบริการการศึกษา ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิต ภาคปกติ (ฉบับที่ 17) 189
80 งานบริการการศึกษา ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาค พิเศษ (ฉบับที่ 14) 208
81 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติการ แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2559-2563 234
82 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติการ ตัวอย่าง : การรายงานผลการดำเนินโครงการ 168
83 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติการ แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : PDF 195
84 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติการ แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : E-book 166
85 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติการ แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : PDF 186
86 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติการ รายงานประจำปี 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 162
87 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติการ รายงานประจำปี 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 238
88 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558 แบบฟอร์มสำหรับวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ปีการศึกษา 2552-2558 219
89 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558 แบบฟอร์มสำหรับงานนิพนธ์ ป.โท แผน ข ปีการศึกษา 2552-2557 249
90 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558 แบบฟอร์มสำหรับงานนิพนธ์ ป.โท แผน ข ปีการศึกษา 2558 231
91 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558 คำร้องทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา 248
92 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ขั้นตอนการทำงานนิพนธ์ สำหรับนิสิตรหัส 59 เป็นต้นไป 178
93 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ สำหรับนิสิตรหัส 59 เป็นต้นไป 255
94 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป แบบฟอร์มสำหรับดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก ปีการศึกษา 2559 189
95 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ก เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 202
96 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ข เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559  158
97 หน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป คำร้องทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 230
98 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยประกันคุณภาพ ข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 1
99 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยประกันคุณภาพ ข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 1
100 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยประกันคุณภาพ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 1
101 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยประกันคุณภาพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 1
102 ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยประกันคุณภาพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 1
103 ฝ่ายพัฒนานิสิต เอกสารสำหรับนิสิต เอกสาร/แบบฟอร์ม สำหรับนิสิต ในการขอรับบริการ กิจกรรม รับรองความประพฤติ 1
หากเอกสารที่ต้องการ จัดเก็บอยู่บน Google Drive ให้ทำการโหลดไปใช้งาน ไม่ต้อง "ขอสิทธิ์การเข้าถึง"