• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

หลักสูตรพัฒนาทักษะ

Re-skill, Up-skill, New-skill

หลักสูตรพัฒนาทักษะ Re-skill, Up-skill, New-skill

กระบวนทัศน์ใหม่สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบ SMART EDUCATION EP.1

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดหลักสูตร/More info
สถิติเข้าชม : 12 ครั้ง
ข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - ปัจจุบัน

12/45

การเขียนประเด็นท้าทายอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดหลักสูตร/More info
สถิติเข้าชม : 3 ครั้ง
ข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - ปัจจุบัน

3/45

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดหลักสูตร/More info
สถิติเข้าชม : 3 ครั้ง
ข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - ปัจจุบัน

3/45

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดหลักสูตร/More info
สถิติเข้าชม : 2 ครั้ง
ข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - ปัจจุบัน

2/45

การวัดและประเมินผลอิงสมรรถนะ และการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ รายละเอียดหลักสูตร/More info
สถิติเข้าชม : 7 ครั้ง
ข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - ปัจจุบัน

7/45

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดหลักสูตร/More info
สถิติเข้าชม : 6 ครั้ง
ข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - ปัจจุบัน

6/45

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดหลักสูตร/More info
สถิติเข้าชม : 5 ครั้ง
ข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - ปัจจุบัน

5/45

การพัฒนานวัตกรรมสู่การทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแผนการดำเนินการพัฒนาครูเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ รายละเอียดหลักสูตร/More info
สถิติเข้าชม : 7 ครั้ง
ข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - ปัจจุบัน

7/45