• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

วารสารศึกษาศาสตร์ Journal of Education

ประกาศปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เป็นการชั่วคราว

ตั้งแต่ วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

จะเปิดรับอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ และการประกันคุณภาพ (วารสารศึกษาศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์
ดร.วทัญญู นาวิเศษ โทร 038102084