• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

Wisdom of Education for Producing Professional Teachers, Educators, and Researchers with Competencies of the Future ขุมปัญญาทางการศึกษาเพื่อผลิตครูมืออาชีพ นักการศึกษา และนักวิจัย ที่มีสมรรถนะแห่งอนาคต

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตครูมืออาชีพ นักการศึกษา และนักวิจัยที่มีสมรรถนะแห่งอนาคตและรองรับการพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2. วิจัยและผลิตนวัตกรรมการเรียนรู้สู่สังคมแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

3. พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ผ่านบริการวิชาการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว คณะศึกษาศาสตร์ Green University

newsรับสมัครเข้าศึกษาต่อ กิจกรรม รับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารคณะศึกษาศาสตร์

EDU Eventsกิจกรรมดีดีของคณะศึกษาศาสตร์

วิดีทัศน์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2565
26 เม.ย. 2022

ขุมปัญญาทางการศึกษาเพื่อผลิตครูมืออาชีพ นักการศึกษา และนักวิจัย ที่มีสมรรถนะแห่งอนาคต

credit : eduburapha

จำนวนนิสิต/บุคลากร ฉลาดรู้ ใฝ่ศึกษา สื่อสารดี มีคุณธรรม

ปริญญาตรี

1224

ปริญญาโท

342

ปริญญาเอก

63

อาจารย์/เจ้าหน้าที่

85 / 45

Education Support เป็นแหล่งการเรียนรู้ศาสตร์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต