• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

Wisdom of Education for Producing Professional Teachers, Educators, and Researchers with Competencies of the Future ขุมปัญญาทางการศึกษาเพื่อผลิตครูมืออาชีพ นักการศึกษา และนักวิจัย ที่มีสมรรถนะแห่งอนาคต

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตครูมืออาชีพ นักการศึกษา และนักวิจัยที่มีสมรรถนะแห่งอนาคตและรองรับการพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2. วิจัยและผลิตนวัตกรรมการเรียนรู้สู่สังคมแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

3. พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ผ่านบริการวิชาการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

newsรับสมัครเข้าศึกษาต่อ กิจกรรม รับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารคณะศึกษาศาสตร์

EDU Eventsกิจกรรมดีดีของคณะศึกษาศาสตร์

วิดีทัศน์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ 2564
27 กันยายน 2564

ขุมปัญญาทางการศึกษาเพื่อผลิตครูมืออาชีพ นักการศึกษา และนักวิจัย ที่มีสมรรถนะแห่งอนาคต

credit : eduburapha

จำนวนนิสิต ฉลาดรู้ ใฝ่ศึกษา สื่อสารดี มีคุณธรรม

ปริญญาตรี

1330

ปริญญาโท

346

ปริญญาเอก

76

อาจารย์/เจ้าหน้าที่

88 / 47

Education Support เป็นแหล่งการเรียนรู้ศาสตร์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต