• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

Wisdom of Education for Developing Professional Teachers, Educators, and Researchers with Competencies of Social and Technological Disruption ขุมปัญญาเพื่อการผลิตและพัฒนาครููมืออาชีพ นักการศึกษาและนักวิจัยให้มีสมรรถนะที่รองรับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตครูมืออาชีพ นักการศึกษา และนักวิจัยที่มีสมรรถนะแห่งอนาคตและรองรับการพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2. วิจัยและผลิตนวัตกรรมการเรียนรู้สู่สังคมแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

3. พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ผ่านบริการวิชาการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว คณะศึกษาศาสตร์ Green University

newsรับสมัครเข้าศึกษาต่อ กิจกรรม รับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารคณะศึกษาศาสตร์

EDU Eventsกิจกรรมดีดีของคณะศึกษาศาสตร์

วิดีทัศน์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2565
26 เม.ย. 2022

ขุมปัญญาทางการศึกษาเพื่อผลิตครูมืออาชีพ นักการศึกษา และนักวิจัย ที่มีสมรรถนะแห่งอนาคต

credit : eduburapha

วิสัยทัศน์และแผนการบริหาร คณะศึกษาศาสตร์
18 กรกฎาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

จำนวนนิสิต/บุคลากร ฉลาดรู้ ใฝ่ศึกษา สื่อสารดี มีคุณธรรม

ปริญญาตรี

1224

ปริญญาโท

342

ปริญญาเอก

63

อาจารย์/เจ้าหน้าที่

86 / 45

Education Support เป็นแหล่งการเรียนรู้ศาสตร์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต


ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ EDU-TPE