• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

Wisdom of Education for Developing Professional Teachers, Educators, and Researchers with Competencies of Social and Technological Disruption ขุมปัญญาเพื่อการผลิตและพัฒนาครููมืออาชีพ นักการศึกษาและนักวิจัยให้มีสมรรถนะที่รองรับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตครูมืออาชีพ นักการศึกษา และนักวิจัยที่มีสมรรถนะแห่งอนาคตและรองรับการพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2. วิจัยและผลิตนวัตกรรมการเรียนรู้สู่สังคมแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

3. พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ผ่านบริการวิชาการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว คณะศึกษาศาสตร์ Green University

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะศึกษาศาสตร์ Sustainable Development Goals

newsรับสมัครเข้าศึกษาต่อ กิจกรรม รับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารคณะศึกษาศาสตร์

EDU Eventsกิจกรรมดีดีของคณะศึกษาศาสตร์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565
3 มกราคม 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ และวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญามหาวิทยาลัยบูรพา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565

credit : eduburapha

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวสวัสดีปีใหม่ 2567
31 ธันวาคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวสวัสดีปีใหม่ 2567

credit : eduburapha

13 ปีที่รอคอย...อีก 2 ปีได้พบกัน การก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 กันยายน 2566

ถ่ายทอดเรื่องราว 13 ปีที่รอคอย ของการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

credit : eduburapha

ความคืบหน้าการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
26 เมษายน 2566

ความคืบหน้าการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

credit : eduburapha

วิดีทัศน์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
27 มิถุนายน 2567

ขุมปัญญาทางการศึกษาเพื่อผลิตครูมืออาชีพ นักการศึกษา และนักวิจัย ที่มีสมรรถนะแห่งอนาคต

credit : eduburapha

วิสัยทัศน์และแผนการบริหาร คณะศึกษาศาสตร์
18 กรกฎาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

จำนวนนิสิต/บุคลากร ฉลาดรู้ ใฝ่ศึกษา สื่อสารดี มีคุณธรรม

ปริญญาตรี

1203

ปริญญาโท

519

ปริญญาเอก

72

อาจารย์/เจ้าหน้าที่

94 / 51

Education Support ระบบสารสนเทศ


ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ EDU-TPE