• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

Wisdom of Education for Developing Professional Teachers, Educators, and Researchers with Competencies of Social and Technological Disruption ขุมปัญญาเพื่อการผลิตและพัฒนาครููมืออาชีพ นักการศึกษาและนักวิจัยให้มีสมรรถนะที่รองรับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตครูมืออาชีพ นักการศึกษา และนักวิจัยที่มีสมรรถนะแห่งอนาคตและรองรับการพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2. วิจัยและผลิตนวัตกรรมการเรียนรู้สู่สังคมแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

3. พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ผ่านบริการวิชาการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว คณะศึกษาศาสตร์ Green University

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะศึกษาศาสตร์ Sustainable Development Goals

newsรับสมัครเข้าศึกษาต่อ กิจกรรม รับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารคณะศึกษาศาสตร์

EDU Eventsกิจกรรมดีดีของคณะศึกษาศาสตร์

13 ปีที่รอคอย...อีก 2 ปีได้พบกัน การก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ก.ย. 2566

ถ่ายทอดเรื่องราว 13 ปีที่รอคอย ของการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

credit : eduburapha

ความคืบหน้าการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
26 เม.ย. 2566

ความคืบหน้าการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

credit : eduburapha

วิดีทัศน์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2566
23 สิงหาคม 2566

ขุมปัญญาทางการศึกษาเพื่อผลิตครูมืออาชีพ นักการศึกษา และนักวิจัย ที่มีสมรรถนะแห่งอนาคต

credit : eduburapha

วิสัยทัศน์และแผนการบริหาร คณะศึกษาศาสตร์
18 กรกฎาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

จำนวนนิสิต/บุคลากร ฉลาดรู้ ใฝ่ศึกษา สื่อสารดี มีคุณธรรม

ปริญญาตรี

1224

ปริญญาโท

342

ปริญญาเอก

63

อาจารย์/เจ้าหน้าที่

88 / 45

Education Support ระบบสารสนเทศ


ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ EDU-TPE