• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

 

แผนผังขั้นตอนการให้บริการ (service flow) ของหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์

แผนผังขั้นตอนการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

การขอใช้พื้นที่อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
นางสาวสุปราณี เสงี่ยมงาม ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การขอรับบริการห้องประชุม 202 และ 206 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
นางสาวณัฐพัชร์ ไพศาลธนภัทธ์ ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการออกเลขที่คำสั่ง/ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์
นางสาวดนิตา จันทร์ขาว ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการระบบการลาออนไลน์ (e-leave)
นายกิติศักดิ์ เทียนทองศิริ ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภายในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.อรทัย เอี่ยมสอาด ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการการกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพให้สูงขึ้น
นางวัชราภรณ์ สุพะธีนะ ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการสมัครงานและเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ดร.สมชาย พัทธเสน ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ

ฝ่ายการเงิน

การให้บริการงานเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร
นางสาวกัลยกร มุสิกะ ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การดำเนินงานด้านการจ่ายเงินค่าใช้จ่าย ผ่านระบบ SAP
นางสาวฐิติพร หนูดำ ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการการขออนุมัติโครงการ(กรณีใช้งบประมาณ)
นางพัชชาพลอย พิทักษ์ผลิน ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ

ฝ่ายพัสดุ

แผนผังงานขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง
งานพัสดุ ตัวอย่าง ดาวน์โหลด
การขอมีสติ๊กเกอร์จอดรถยนต์บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ (ออนไลน์)
นางสาวจารุวรรณ สดใส ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการการขออนุญาตใช้โต๊ะ-เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์
นางสาวนิตยา ชื่นศิริ ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ

ฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์

การให้บริการห้อง zoom meeting ของคณะศึกษาศาสตร์
นางสาวโศภา เกตุไพบูลย์ ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ คณะศึกษาศาสตร์
นายอภิสิทธิ์ เปี่ยมน้อย ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การยืม-คืนรีโมทโปรเจคเตอร์ห้องเรียน
นายประทีป อำโพธิ์ศรี ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์
นายทรงศักดิ์ อัครอุปพันธ์ ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

การยื่นคำร้องของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
นางอังคณา เสงี่ยมวัฒนาวงศ์ ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
นางสร้อยระย้า สุจริต ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์
นายธานี ชาวคูเวียง ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ

ฝ่ายวิชาการ

การบันทึกข้อมูลเข้าศึกษาสำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ด้วยระบบ KSP Bundit
นางนริสา เจริญผล ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การขอเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี กรณีลงทะเบียนเรียนไม่ตรงโครงสร้างหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์
นางสาวอิศรา อรุณแสง ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ

ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

การให้บริการงานบริการวิชาการ-การขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ
นางสาวจุฑามาศ จันทนี ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ

ฝ่ายยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ

การให้บริการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
นางจารุวรรณ รักเริ่มวงษ์ ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาววัชรี กำจัดโศรก ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
ดร.วาสนา กลมอ่อน ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ

ฝ่ายพัฒนานิสิตและปฏิบัติการสอน

การให้บริการหนังสือรับรองความประพฤติ
นางพรทิพย์ มั่งคั่ง ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการการขออนุญาตจัดโครงการนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
นายนราศักดิ์ กล่ำสี ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การขอใบประกอบวิชาชีพครู
นางสาวอังคนา ชมศรี ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

การทำหนังสือส่งตัวนิสิตฝึกงาน
นางสาวนุสรา พีระพัฒนพงศ์ ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการขออนุมัติแก้เกรด I (ไอ)
นางสาวอมรรักษ์ ทศพิมพ์ ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การขอใช้ Zoom Clound Meeting ภาควิชาฯ
นายสุวิช นนทบุตร ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์

การแบบเสนอขออนุมัติสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ [GRD-004]
นางสาวจิรณัฐ พุ่มเหรียญ ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย GRD-109 (Try Out)/GRD-109 (เก็บข้อมูลจริง)
นางสาวมินทิรา เจริญยิ่ง ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ

ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การยื่นเอกสารต่อวีซ่านิสิตต่างชาติ
นางสาวรัตนศิริ เข็มราช ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการของวารสาร HRD Journal
นางสาวอรจิรา บุญญาผลา ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ

ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารการอาชีวศึกษาและการพัฒนาสังคม
นางสาวนฤมล เนตรวิเชียร ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ

ภาควิชาการบริหารการศึกษา

การให้บริการรายงานผู้สำเร็จการศึกษาในระบบ KSP BUNDIT ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
นายอโณทัย ธีระทีป ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การเบิกค่าสอบงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฏีนิพนธ์
นายปรัตถกร กุลศรีธนภัทร ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้

การให้บริการออกหนังสือขออนุญาตให้นิสิตเข้าศึกษาดูงาน/สังเกตการสอนในโรงเรียน
ดร.อารีย์ กุศล ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
ขอเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม)
นางสาวสิริพันธ์ มาลารัตน์ ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ
การขอหนังสือเชิญวิทยากร
นางรัจนาพร สุทธิพงค์ ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ

Update : 16 มิ.ย. 2566 15:00 น.