• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

 

สื่อประชาสัมพันธ์

1. วิดีทัศน์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2565

เผยแพร่ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 ชมสื่อ

2. แผ่นพับแนะนำคณะศึกษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

เผยแพร่ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 ชมสื่อ

3. แผ่นพับแนะนำคณะศึกษาศาสตร์ (ภาษาไทย)

เผยแพร่ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 ชมสื่อ