• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

 

ข่าวรับสมัครงาน

1. รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566 รายละเอียด

2. รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้ ปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566 รายละเอียด

3. รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566 รายละเอียด

รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

1. รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566 รายละเอียด

2. ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา TCAS66

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565 รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ “ร่างแผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 - 2567)"

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียด

2. กำหนดปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 รายละเอียด

3. ฐานข้อมูลศิษย์เก่า สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 รายละเอียด

4. ประกาศทุนสนับสนุน/อุดหนุน สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ทุน

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2565 รายละเอียด

5. เครื่องแบบ การแต่งกายที่ถูกระเบียบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 รายละเอียด