• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ สำหรับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2567 รายละเอียด

2. ประกาศที่ 0013/2567 การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการในวารสารที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด

3. ประกาศที่ 0012/2567 การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด

4. ประกาศที่ 0011/2567 การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด

5. ประกาศที่ 0010/2567 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด

6. ฐานข้อมูลศิษย์เก่า สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 รายละเอียด