• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

 

ข่าวรับสมัครงาน

1. รับสมัครอาจารย์ ปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน วิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิทยาการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (ขยายเวลาครั้งที่ 2) ถึงวันที่ 20 ต.ค. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2565 รายละเอียด

รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

1. รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
"Electroencephalography (EEG) and functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) research on mental imagery and working memory"

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 รายละเอียด

2. กำหนดปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 รายละเอียด

3. ฐานข้อมูลศิษย์เก่า สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 รายละเอียด

4. ประกาศทุนสนับสนุน/อุดหนุน สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ทุน

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2565 รายละเอียด

5. ประกาศรายชื่อสถานศึกษาเครือข่ายปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 รายละเอียด

6. เครื่องแบบ การแต่งกายที่ถูกระเบียบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 รายละเอียด