• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

 

รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

1. รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน

1. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 รายละเอียด

2. รับสมัครพนักงานขับรถ สังกัดสำนักงานคณบดี (ขยายเวลาครั้งที่ 2) ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 รายละเอียด

3. รับสมัครอาจารย์ ปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ การศึกษาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ขยายเวลาครั้งที่ 1) ถึงวันที่ 5 ก.ย. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 รายละเอียด

4. รับสมัครอาจารย์ ปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน วิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิทยาการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (ขยายเวลาครั้งที่ 1) ถึงวันที่ 2 ก.ย. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 รายละเอียด

5. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ ครั้งที่ 6/2565 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. กำหนดปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 รายละเอียด

2. ฐานข้อมูลศิษย์เก่า สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 รายละเอียด

3. ประกาศทุนสนับสนุน/อุดหนุน สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ทุน

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2565 รายละเอียด

4. ประกาศรายชื่อสถานศึกษาเครือข่ายปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 รายละเอียด

5. เครื่องแบบ การแต่งกายที่ถูกระเบียบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 รายละเอียด