• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

Wisdom of Education for Developing Professional Teachers, Educators, and Researchers with Competencies of Social and Technological Disruptionขุมปัญญาเพื่อการผลิตและพัฒนาครููมืออาชีพ นักการศึกษาและนักวิจัยให้มีสมรรถนะที่รองรับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน

ศึกษาศาสตร์ บางแสน

๒๔๙๘-๒๕๕๘

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2533 ซึ่งยกฐานะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
โดยก่อนที่จะได้รับการจัดตั้งให้เป็นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีประวัติความ เป็นมาอันยาวนาน เริ่มตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง
ณ ซอยประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร เมื่อปี พ.ศ.2492
จากนั้นได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ในปี พ.ศ.2497
ต่อมาได้ขยายวิทยาเขตออกไปอีก 2 แห่ง คือ วิทยาเขตปทุมวัน และ วิทยาเขตบางแสน
ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 นับเป็นจุดเริ่มต้นของคณะศึกษาศาสตร์อย่างแท้จริง
ต่อมาวิทยาลัย วิชาการศึกษาบางแสน ก็ได้รับการพัฒนาเป็นระยะ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2517
ส่งผลให้ "วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน" เปลี่ยนฐานะเป็น Wมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
ปี พ.ศ.2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน จึงได้รับการยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยบูรพา"
และในปีต่อมาได้ประกาศจัดตั้ง "คณะศึกษาศาสตร์" มหาวิทยาลัยบูรพาขึ้น เพื่อดำเนินการผลิตบัณฑิตสายศึกษาศาสตร์ และที่เกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบัน

๒๔๙๘

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้ขยายวิทยาเขตออกไปอีก ๒ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวันและวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน สำหรับวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ประมาณ ๔๙๗ ไร่ จัดว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และถือเอา วันที่ ๘ กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสืบมา

๒๔๙๙

จัดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกของเมืองไทย จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ณ วิทยาเขตบางแสน เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยมี ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ กรมสามัญศึกษา โอนโรงเรียนพิบูลบำเพ็ญ ตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี ให้แก่วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน เพื่อปรับปรุงให้เป็น โรงเรียนสาธิตของวิทยาลัย โดยมี ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

๒๕๐๑

บัณฑิตของวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน รุ่นที่ ๑ สำเร็จการศึกษาจำนวน ๓๕ คน โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

๒๕๐๕

เปิดรับนักศึกษาบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในภาคสมทบเพื่อรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (กศ.บ.)

๒๕๑๕

กรมวิสามัญศึกษาโอนอาคารเรียน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยบางแสน ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

๒๕๑๗

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้รับการเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัด ทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จึงมีฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗

๒๕๑๘

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จแทนพระองค์ฯ เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน รุ่นปีการศึกษา ๒๕๑๖ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ณ อาคารหอสมุด นับเป็นครั้งแรกที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่ วิทยาเขตบางแสน

๒๕๑๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ณ หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน

๒๕๒๐-๒๕๓๒

พ.ศ.๒๕๒๐ ขยายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยรับนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโทการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกชีววิทยา เป็นรุ่นแรก

พ.ศ.๒๕๒๑ ภาควิชาบริหารการศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคปกติ

พ.ศ.๒๕๒๕ จัดตั้งภาควิชาการศึกษานอกระบบ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๒๘ ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา เปิดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนว

พ.ศ. ๒๕๓๒ ภาควิชาบริหารการศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

๒๕๓๕-๒๕๔๙

พ.ศ. ๒๕๓๔
• สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จในพิธีบรรจุพระธาตุที่พระเศียร พระพุทธภควันตศาสดา มหาวิทยาลัยบูรพาภมงคล ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
• คณะศึกษาศาสตร์ จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการทางวิชาการ” เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ

พ.ศ. ๒๕๓๖ จัดตั้งภาควิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๘ ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๙ ภาควิชาบริหารการศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ แผน ข. เรียนรายวิชาและทำงานนิพนธ์ประกอบการเรียบนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษา ณ หน่วยสอนวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว และวิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี

พ.ศ. ๒๕๔๑
• คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการเรียนการสอนร่วมในหลักสูตร Doctor of Education สาขา Professional Development และจัดตั้งเป็นโครงการการศึกษาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรนานาชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓
• คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา เป็นรุ่นแรก

พ.ศ. ๒๕๔๒ “ศูนย์ปฏิบัติการทางวิชาการ” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้” ให้บริการสารนิเทศ เพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย ให้บริการยืม-คืนหนังสือ สื่อโสตทัศนวัสดุ และบริการผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต และบริการสืบค้นข้อมูลสารนิเทศ โดยความดูแลของคณะศึกษาศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๔๔ ภาควิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา และสาขาเทคโนโลยีวิจัยการวัดทางการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Ph.D.in HRD)

พ.ศ. ๒๕๔๙
• ภาควิชาบริหารการศึกษา จัดให้มีวารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีกรรมการพิจารณาคุณภาพงานวิชาการ (Peer Review) และเลขรหัสประจำวารสาร (ISBN.) ปีที่ ๑ ฉบับที่๑ เดือนตุลาคม ๒๕๔๙ – มีนาคม ๒๕๕๐
• ตามมติคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ยุบรวมศูนย์ทรัพยากรเรียนรู้ และศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ และความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วจัดตั้งเป็น “ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา”

๒๕๕๐

• มหาวิทยาลัยบูรพาเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๕ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

• คณะศึกษาศาสตร์ มีมติปรับโครงสร้างการบริหารส่วนงานใหม่ และเปลี่ยนชื่อ “ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา”เป็น “ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา” มีภารกิจให้บริการด้านการใช้โสตทัศนูปกรณ์ ให้บริการยืม – คือวัสดุสารสนเทศและสื่อต่างๆ จัดเก็บต้นฉบับสื่อของคณะศึกษาศาสตร์ อีกทั้งควบคุมดูแลการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

๒๕๕๑

•จัดตั้งหน่วยงานใหม่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน ดังนี้

-สำนักงานคณบดี

-ภาควิชาอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม

-ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ รวมเข้าระหว่างภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการ และภาควิชาการศึกษานอกระบบ

-ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เปลี่ยนชื่อมาจาก ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

-ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ รวมเข้าระหว่างภาควิชาวิจัยและวัดผลการศึกษาและภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา

-ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา พัฒนามาจากภาควิชาการบริหารการศึกษา

-ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนามาจากหน่วยงานโครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ

-ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

-โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

๒๕๕๓

• ภาควิชาการวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

๒๕๕๕

สภามหาวิทยาลัย มีมติทูลเกล้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพาครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕

๒๕๕๘

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ครบรอบวาระการก่อตั้ง 60 ปี