ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรน้ำของคณะศึกษาศาสตร์

ข้อมูลการใช้น้ำประปา Platform 3 Program 6 : Pg6-KR1 (หน่วย : บาท)

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร

ค่าเป้าหมาย

ข้อมูลการใช้น้ำประปา Platform 3 Program 6 : Pg6-KR1 (หน่วย : ลิตร)

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร

ค่าเป้าหมาย


ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของคณะศึกษาศาสตร์

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า Platform 3 Program 4 : Pg4-KR1 (หน่วย : บาท)

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร

ค่าเป้าหมาย


ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า Platform 3 Program 4 : Pg4-KR1 (หน่วย : วัตต์)

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร

ค่าเป้าหมาย

ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร

ข้อมูลการใช้วัสดุสำนักงาน

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร :

ข้อมูลปริมาณขยะ

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายจัดการของเสีย :

กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว : คณะศึกษาศาสตร์