• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

 

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา คณาจารย์ และ บุคลากร

นางสาวโศภา เกตุไพบูลย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา วท.บ.(คอมพิวเตอร์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

นายทรงศักดิ์ อัครอุปพันธ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

วุฒิการศึกษา กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

นายประทีป อำโพธิ์ศรี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) กศ.บ(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสุภาวดี กรณียกิจ
นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต(การจัดการทั่วไป)
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎฉะเชิงเทรา
ความเชี่ยวชาญในงาน การจัดการห้องสมุด

นายอภิสิทธิ์ เปี่ยมน้อย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร