• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

ประกาศที่ 0010/2567 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ###

ใบสมัครขอรับทุนตามประกาศที่ 0010/2567 ###

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณบดี (ฝ่ายบัณฑิตศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสร้อยระย้า สุจริต โทร 0-3810-2006