• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี
กับผู้ปฏิบัติงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยปฏิบัติการสอน และ หน่วยฝึกปฏิบัติงาน
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล "คุรุบูรพา" ประจำปี พ.ศ. 2565 ทุกท่าน

โดยคณะศึกษาศาสตร์จะมีการพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้อง 2001 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 มหาวิทยาลัยบูรพา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ฝ่ายพัฒนานิสิตและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ โทร 038102011