• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2566 (ขยายครั้งที่ 1)
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเบื้องต้น
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาการบริหารการศึกษา (Educational Administration) หรือ
สาขาภาวะผู้นำทางการศึกษา (Educational Readership) หรือ
สาขานโยบายทางการศึกษา (Education Policy) หรือ
สาขาการจัดการการอุดมศึกษา (Higher Education Management) หรือ
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) หรือ
สาขาการพัฒนาองค์การ (Organization Development) หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวุฒิดังกล่าว

หากสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
หรือมีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรทางการศึกษา หรือผู้บริหารสถาบันการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) TOEFL (iBT) คะแนนขั้นต่ำ 79
(2) IELTS (Academic Modules ) คะแนนขั้นต่ำ 6
(3) BUU-GET คะแนนขั้นต่ำ 65
(4) CU -TEP คะแนนขั้นต่ำ 70
(5) TU -GET (CBT) คะแนนขั้นต่ำ 81
ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันที่ประกาศผลการทดสอบ)
ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณกิติศักดิ์ โทร 038102089