• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ร่วมประชาพิจารณ์ “ร่างแผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 - 2567)"
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 16:30 น.