• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021


ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา TCAS66
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
http://regservice.buu.ac.th
038102643 และ 038102721
ศึกษารายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
https://edu.buu.ac.th/main/curriculum/bachelor
ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 038102002
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2566 เปิดระบบ วันที่ 1 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 น.
https://student.mytcas.com
#EDUBUU #TCAS66

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
0-3810-2643 และ 0-3810-2721

ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
0-3810-2002

ข้อมูลโดย งานประชาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
ดร.อรทัย เอี่ยมสอาด