• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้
ครั้งที่ 5/2565 (ขยายครั้งที่ 2)
ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเบื้องต้น
- จบการศึกษาประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) หรือ เทียบเท่า
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภทที่ 2 ขึ้นไป
- สามารถปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกเวลาราชการ
- ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีอาญา
รับสมัครตั้งแต่ 2 สิงหาคม ถึง วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย โทร 038102089