• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
038-102-700 ต่อ 705, 707 หรือ 065-853-8270

ฝ่ายวิชาการ งาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
0-3810-2006 และ 0-3810-2050