• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021


ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล
ครั้งที่ 3/2565 (ขยายครั้งที่ 1)
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเบื้องต้น
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ การศึกษาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์
ทั้งนี้ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) TOEFL (iBT) คะแนนขั้นต่ำ 79
(2) IELTS (Academic Modules ) คะแนนขั้นต่ำ 6
(3) BUU-GET คะแนนขั้นต่ำ 65
(4) CU -TEP คะแนนขั้นต่ำ 70
(5) TU -GET (CBT) คะแนนขั้นต่ำ 81
ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
รับสมัครตั้งแต่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย โทร 038102089