• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร link ตามแนบ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ###

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
อโณทัย ธีระทีป โทร 0-3810-2052, 0-3810-2098