• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุน/อุดหนุน สำหรับระดับบัณฑิต ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 4 ทุน ดังนี้
1. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการในวารสารที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ
ในวารสารที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ
สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในวารสารที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานคณบดี (ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสร้อยระย้า สุจริต โทร 038102006
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา (ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา