• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021
เพื่อให้การฝึกปฏิบัติการสอนของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภาจึงขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2565
ตามเอกสารดังแนบ

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง สถานศึกษาเครือข่ายปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 ###

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณบดี (ฝ่ายพัฒนานิสิตและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) คณะศึกษาศาสตร์
คุณอังคณา ชมศรี โทร 038102090
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา