• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

 

ข่าวรับสมัครงาน

1. ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 รายละเอียด

2. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 /2563 (ขยายครั้งที่ 4) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 รายละเอียด

3. ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดสำนักงานการศึกษา(พลศึกษา) ครั้งที่ 4/2563 (ขยายครั้งที่ 2) ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. เครื่องแบบ การแต่งกายที่ถูกระเบียบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 รายละเอียด