• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

 

ข่าวรับสมัครงาน

1. ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดสำนักงานการศึกษา(พลศึกษา) ครั้งที่ 4/2563 (ขยายครั้งที่ 5) ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564 รายละเอียด

2. ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้ (ปริญญาโท/เอก นาฏศิลป์/ดนตรีสากล/ดนตรีไทย) (ขยายครั้งที่ 2) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 รายละเอียด

3. “ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา” (โดยผ่อนผันคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ)

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564 รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564 รายละเอียด

2. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24) วันที่ 22 – 23 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด

3. เครื่องแบบ การแต่งกายที่ถูกระเบียบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 รายละเอียด