• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

 

ข่าวรับสมัครงาน

1. ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดสำนักงานการศึกษา(พลศึกษา) ครั้งที่ 4/2563 (ขยายครั้งที่ 2) ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด

2. ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 รายละเอียด

3. ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาวิจัยและจิตวิยาประยุกต์ ครั้งที่ 7/2561 (ขยายครั้งที่ 8) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. เครื่องแบบ การแต่งกายที่ถูกระเบียบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 รายละเอียด