• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

 

ข่าวรับสมัครงาน

1. รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้ ป.โท/เอก สาขานาฏศิลป์ หรือ ดนตรีสากล หรือ ดนตรีไทย ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 รายละเอียด

2. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 รายละเอียด

3. ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาหลักสูตรและการสอน หรือวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ถึงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลคุรุบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 รายละเอียด

2. เครื่องแบบ การแต่งกายที่ถูกระเบียบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 รายละเอียด