• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 (ขยายครั้งที่3)
ตำแหน่งอาจารย์
สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท
- สาขาวิชาไฟฟ้า หรือ
- อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
- การผลิต หรือ
- เครื่องกล หรือ
- อุตสาหกรรม หรือ
- สาขาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันตามระบบ ISCED
สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563


ทั้งนี้ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) TOEFL (paper) คะแนนขั้นต่ำ 550
(2) TOEFL (CBT) คะแนนขั้นต่ำ 213
(3) TOEFL (IBT) คะแนนขั้นต่ำ 79
(4) IELTS คะแนนขั้นต่ำ 6
(5) BUU-GET คะแนนขั้นต่ำ 65
ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย โทร 038102089