• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 (ขยายครั้งที่2)
ตำแหน่งอาจารย์
สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท
- สาขาวิชาไฟฟ้า หรือ
- อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
- การผลิต หรือ
- เครื่องกล หรือ
- อุตสาหกรรม หรือ
- สาขาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันตามระบบ ISCED
สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563


ทั้งนี้ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) TOEFL (paper) คะแนนขั้นต่ำ 550
(2) TOEFL (CBT) คะแนนขั้นต่ำ 213
(3) TOEFL (IBT) คะแนนขั้นต่ำ 79
(4) IELTS คะแนนขั้นต่ำ 6
(5) BUU-GET คะแนนขั้นต่ำ 65
ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย โทร 038102089