• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2563
ตำแหน่งอาจารย์
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
หรือปริญญาโท สาขาวิชาไฟฟ้า
หรืออิเล็กทรอนิกส์
หรือการผลิต
หรือเครื่องกล
หรืออุตสาหกรรม
หรือสาขาอื่นๆ ที่สัมพันธ์กันตามระบบ
International standard Classification of Education (ISCED)
สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) TOEFL (paper) คะแนนขั้นต่ำ 550
(2) TOEFL (CBT) คะแนนขั้นต่ำ 213
(3) TOEFL (IBT) คะแนนขั้นต่ำ 79
(4) IELTS คะแนนขั้นต่ำ 6
(5) BUU-GET คะแนนขั้นต่ำ 65
ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย โทร ๐-๓๘๑๐-๒๐๘๙