• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2563
ตำแหน่งอาจารย์
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา
หรือสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
หรือสาขาอื่นๆ ที่สัมพันธ์กันตามระบบ International Standard Classification of Education (ISCED)
สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) TOEFL (paper) คะแนนขั้นต่ำ 550
(2) TOEFL (CBT) คะแนนขั้นต่ำ 213
(3) TOEFL (IBT) คะแนนขั้นต่ำ 79
(4) IELTS คะแนนขั้นต่ำ 6
(5) BUU-GET คะแนนขั้นต่ำ 65
ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย โทร ๐-๓๘๑๐-๒๐๘๙