headerphoto

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

Journal of Education and Social Development

ความเป็นมาของวารสาร

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมได้เริ่มดำเนินการ
ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรก
โดยสาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ในปี พ.ศ.2548 เพื่อเป็นช่องทางการนำเสนอผลงาน
ทางวิชาการด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม ซึ่งต่อมาภาควิชาฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาการอาชีวศึกษาและ
พัฒนาสังคม จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาควิชาฯ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพวารสารฯ อย่างต่อเนื่อง จนสามารถ จัดเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการไทย (TCI)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาและ
การพัฒนาสังคม
2. เพื่อเป็นสื่อกลางการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ
ของคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา
3. เพื่อส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการด้านการศึกษา
และการพัฒนาสังคมของนักวิชาการทั่วไปในรูปแบบบทความ
ทางวิชาการและบทความพิเศษ

บรรณาธิการ

รศ.ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล
มหาวิทยาลัยบูรพา

กองบรรณาธิการ

ผศ.ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.จิรา จันทร์กระจ่าง
ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร
สถาบันคลังสมองแห่งชาติ
รศ.ดร.บุญเอิญ มิลินทสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.สังคม ภูมิพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เจ้าของ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายนามคณะกรรมการกลั่นกรองบทความ

สำนักงาน
ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-102-067-8 ,Fax: 038-391-043,
038-102-003
กำหนดออก
ปีละ 2 ฉบับ
ค่าสมาชิกวารสาร
ปีละ 150 บาท (รวมค่าส่ง)

การส่งต้นฉบับบทความ
ติดต่อส่งต้นฉบับได้ที่
รศ.ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล
บรรณาธิการ
e-mail: sriwan@buu.ac.th


การสมัครเป็นสมาชิก
ยื่นใบสมัครสมาชิก พร้อมเงินสดหรือ
ธนาณัติสั่งจ่าย ปทฝ.มหาวิทยาลัยบูรพา
ในนาม นางศรีวรรณ ยอดนิล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

 

© October, 24 2012 by Dr.May