headerphoto

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
2555
(พ.ย.55 - เม.ย.56)

บทความวิชาการ
พลังงานทดแทนสำหรับงานอุตสาหกรรมในอนาคต
(ดร.ไชยยันต์ ถาวระวรณ์)


บทความวิจัย
การพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษาของผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
(ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา)

ปัญหาและแนวทางพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
(พระมหาสิทธิศักดิ์ ปรีกุล, ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์)

การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยชนชาติ
ยูนนาน ตามแนวการสอนแบบ ACTIVE Reading และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Yang Lizhou, ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์, ดร.สุนทร บำเรอราช)


รูปแบบการใช้ชุมชนเป็นฐานในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
(พิทยุตม์ กงกุล, ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์)


ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและ
การใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
(วิมล จันทร์ประภาพ, ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม์)

การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
(อรุณศรี อ้ายมาศน้อย, ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์)

ความคิดเห็นของครูในอำเภอแม่ลาน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน
เขต 2 ที่มีต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ประจำสายงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สุธินันท์ วิมาลัย, ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์, ดร.เจตนา เมืองมูล)

ศึกษาการดำเนินงานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา (วัชระ มั่นถาวรวงศ์, ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง)

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
โดยหลักธรรมพุทธศาสนาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(อำนวย บุญศรี, ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล)

วรรณกรรมวิจารณ์
สอนเก่ง สอนเป็น
(ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
2555

(พ.ค.55 - ต.ค.55)

 

1) การพัฒนาสังคมไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
นายสุริยนต์ หลาบหนองแสง

2) การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการ ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, A Development of Competency Model Affecting Instructional
Leadership of School Principals in Basic Education นายสังคม จันทร์วิเศษ

3) การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม:การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก
CULTURAL RESOURCE MANAGEMENT : MURAL PAINTINGCONSERVATION IN THE EASTERN OF THAIL นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง

4) การพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพ ด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม
สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา Career Maturity Development By Group Career Counseling For Undergraduate Student in Burapha University นายไพบูลย์ บุญล้อม
ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์

5) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก
DEVELOPMENT MODEL OF HEALTH PROMOTION ACTIVITIES FOR UNIVERSITY STUDENTS IN THE EASTERN REGION OF THAILAND, นางสาวผจงสุข เนียมประดิษฐ์
ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ

6) ความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาแก่ในสถานศึกษา
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ในสถานศึกษาตามแนวชายแดน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดอุบลราชธานี Educational Accomplishment as an Education Service
For LaoPeople’s Democratic Republic and Kingdom of Cambodia
in Borderland School under the Office of Basic Education Commission,Ubonratchathani Province , ว่าที่เรือตรียุตติชน บุญเพศ ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์

7) ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนสาธิตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ FACTORS AFFECTING THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF
SCIENCES SUBJECT OF STUDENTS IN GRADE 6 AT THE DEMONSTRATION
SCHOOLS UNDER THE JURISDICTION OF THE OFFICE OF HIGHER EDUCATION COMMISSION, THE MINISTRY OF EDUCATION, นางณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล

8) การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิดสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 PRACTICAL PACKAGES DEVELOPMENT EMPHASIZE READING BY MIND MAP FOR PRATHOMSUKSA III STUDENTS, ศศิธร สุริยวงศ์
ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย

9) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนหญิง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี FACTORS RELATED TO ALCOHOL DRINKING AMONG FEMALE HIGH SCHOOL STUDENTS IN AMPHUR KHOWKITCHAKOOT CHANTHABURI PROVINCE , นางสาวอัญชลี เหมชะญาติ
ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล

10) วรรณกรรมวิจารณ์ เรื่อง ครูนอกครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ : สรรพวิธีและสารพัดลูกบ้าในห้อง 56 (Teach Like Your Hairs’ on Fire: The Methods and Madness inside Room 56) ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล

© May, 10 2013 by Dr.May