headerphoto

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
2550


1) The challenges of creating and maintaining higher education quality under conditions of repid economic development in Thailand, Suchart Muangkeow

2) ภาพเต็มของวัฒนธรรมองค์การเป็นอย่างไรกันแน่, What the full picture of organization culture really is ?, สัญญา สัญญาวิวัฒน์

3) รายงานผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนร่วมสำหรับเด็กพิเศษกับเด็กปกติระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา, จันทร์ชลี มาพุทธ, ปฤษณะ บุญปั๋น, สุกัลยา หาญณรงค์

4) กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษา "เพลงโหงฟาง" ของจังหวัดตราด, จามร พงษ์ไพบูลย์, จันทร์ชลี มาพุทธ

5) การประเมินระบบการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยบูรพา,
ณรงค์ศักดิ์ ประสิว

6) การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี, สมหมาย แจ่มกระจ่าง, ศรีวรรณ มีคุณ

7) การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของเทศบาลตำบลในจังหวัดระยอง, ณัฐชานันท์ อุ่นวิลัย, สมหมาย แจ่มกระจ่าง

8) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนชุมชนเพื่อการบูรณาการสู่การวาง
แผนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
, ทวีศิลป์ กุลนภาดล

9) กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านกิโลสาม ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว, น้องนุช เก้าลิ้ม

10) วรรณกรรมวิจารณ์ เรื่อง คุรุราชันย์, ศรีวรรณ มีคุณ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
2550


1) ปัญหาสังคมแนวพุทธ, สัญญา สัญญาวิวัฒน์

2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา, อุทัย ดุลยเกษม

3) การพัฒนาแบบยั่งยืนของสแกนดิเนเวีย (ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และเดนมาร์ก) Scandinavia's sustainable development, จันทร์ชลี มาพุทธ

4) การปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศเวียดนาม = Educational reform for Vietnam national development, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์

5) การเรียนรู้จากประสบการณ์ การปรึกษากลุ่ม : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา = Group counseling as a learning experience: A phenomenological explication,อนงค์ วิเศษสุวรรณ์

6) พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (จังหวัดชลบุรี) = The tourists' behaviors in the natural and
mangrove forest conservation centre for ecological tourism (Chon Buri province),
จักรกฤษณ์ เรืองเวช, ศรีวรรณ มีคุณ

7) การวิเคราะห์คุณค่าและบทบาทของตลาดน้ำในฐานะแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน : กรณีศึกษาตลาดน้ำอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี = Analysis of values and roles of floating markets as community learning resources, วรวุฒิ เพ็งพันธ์, กรรณิการ์ สัจกุล

8) การจัดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ในพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง = Nonformal education management on basic education curriculum B.E. 2544 in Klaeng district, Rayong province,
วิเชษฐ มีบุญ, สมหมาย แจ่มกระจ่าง

9) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
เมืองแสนสุขแบบบูรณาการ = Residents' satisfaction on the management via Saensuk
municipality's integrated strategic development plan,
วาสนา วสิกรัตน์, จันทร์ชลี มาพุทธ

10) วรรณกรรมวิจารณ์ เรื่อง ไล่ตงจิ้น ลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาชีวิต, ศรีวรรณ มีคุณ

 

© October, 20 2012 by Dr.May