headerphoto

 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
2554
(พ.ย.54 - เม.ย.55)

1) บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมโลกาภิวัตน์, พระเลิศพิพัฒน์ จนฺทปญฺโญ (แก้ววันทอง)

2) ชุมชนกับการจัดการอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 : กรณีศึกษา ชุมชนอยู่เจริญเขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร (อยู่เจริญโมเดล), นายปรีชา ปิยจันทร์

3) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
IMPROVING BANGKOK CONSTRUCTION LABOURERS QUALITY OF LIFE*,
นายประกาย หร่ายลอย ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง

4) พฤติกรรมการดื่มสุราของสตรีในเขตอำ?เภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาปี 2554
Alcohol Drinking Behavior of women living in Amphur Pakthongchai Nakhonratchasima province in 2011, นางดรุณี คุณวัฒนา ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล

5) การสมรสข้ามวัฒนธรรม : แนวทางการปรับตัวและผลกระทบต่อสังคมไทย (CROSS CULTURAL MARRIAGE : THE IMPACT AND ADAPTATION OF THAI SOCIETY), นางสาวเจนจิรา ผลดี ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง

6) การพัฒนาชุดการสอนสำ?หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีน
ในประเทศไทย THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL PACKAGES ON
BEGINNING CHINESE LEARNING FOR PRATHOMSUKSA IV
STUDENTS IN THAILAND, ?? MENG QIU ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์

7) การปรึกษากลุ่มแบบจัดการตนเองเพื่อลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนจ่าทหารเรือ
SELF-MANAGEMENT GROUP COUNSELING TO REDUCE SMOKING BEHAVIOR OF
NAVAL RATING STUDENT,เรือเอกหญิงวิไลพร สว่าง ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์

8) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพนักงานครู
ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก
FACTORS AFFECTING THE PERFORMANCE PERCIEVED
BY TEACHERS IN THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS
TRANSFERENCE FOR LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
IN THE EASTERN REGION, นายอมรเทพ คำเพชร ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ

9) วรรณกรรมวิจารณ์ เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน , ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
2554

 

1) เศรษฐกิจพอเพียง : จากสถานศึกษาสู่ชุมชนยั่งยืน, ดร.สุเมธ งามกนก

2) การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะ Competency and Effective Training,
ดร.ดุสิต ขาวเหลือง

3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Results of Project-based Instruction with Undergraduate
Students, Industrial Technology Education, Faculty of Education,
Burapha University,
ดร.ดุสิต ขาวเหลือง

4) มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ The Legal Measures for Eliminating Narcotics Consumption, พ.ต.อ. ปกรณ์ ไพรอังกูร

5) การศึกษากระบวนการพัฒนาวิทยฐานะครูชำนาญการไปสู่ตำแหน่งวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ A Study on Processes and Step on Producing
Academic Papers to be Ranked as Specialist Teacher,
ดร. สุธี ประจงศักดิ์*

6)รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย Parental Participation Model In Early Childhood Education Management, สราวดี เพ็งศรีโคตร จันทร์ชลี มาพุทธ

7) ผลของการใช้กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเอง
ของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพื่อชีวิต The Effects of the Implementation of Value Clarification on Self- Discipline of Students, College of Agriculture and Technology Agriculture for Life Project,
สมพงษ์ บุญญา มานพ แจ่มกระจ่าง

8) การพัฒนาชุดการเรียนการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Development of Instructional Package Focus on Inquiry Method
and SQ3R Technique on the Topic Substance and their Property
for Prathomsuksa 6 Students,
นายอดุลย์ คำมิตร ดร.มณเทียร ชมดอกไม้ ผศ.ดร.ปริญญา ทองสอน

9) วรรณกรรมวิจารณ์ เรื่อง การวางแผนพัฒนาประเทศ, วรรณกรรมวิจารณ์
เรื่อง การวางแผนพัฒนาประเทศ

© May, 10 2013 by Dr.May