ข่าวประชาสัมพันธ์

1 แนะนำหัวหน้าภาควิชาฯ คนใหม่ ผศ.ดร.วรวุฒิ เพ็งพันธ์

2 ดร.เมธี ธรรมวัฒนา รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น รุ่นใหม่ (อายุการ ปฏิบัติงาน 8-12ปี) ผู้มีผลงานจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวนสูงสุดประจำปี พ.ศ.2562

3 กิจกรรมจิตอาสา "ยางยืดเปลี่ยนชีวิต" ปี 7 (ดร.เมธี ธรรมวัฒนา)
จำนวนยางยืด/สิ่งประดิษฐ์ที่แจก 17,953 ชิ้น
จำนวนจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรม 7,207 คน (เฉพาะสวนโมกข์ กทม.)
รูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้น 64 แบบ (5 อนุสิทธิบัตร,สิ่งประดิษฐ์)

ประโยชน์ของยางยืด, แผ่นพับท่ากายบริหารยางยืด
รายการโทรทัศน์ และสื่อที่เผยแพร่กิจกรรมยางยืด
ติดต่อขอยางยืด(ฟรี) 081 9298454 อ.เม (maydon2014@gmail.com)

July, 13 2020 by May-t