headerphoto

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2
2552

ปกวารสาร, บทบรรณาธิการ

1) บทเรียนจากกองทุนหมู่บ้านสู่การพัฒนาการเมือง, พีระพงษ์ สุดประเสริฐ

2) การเสริมสร้างการจัดการความรู้เพื่อเป็นชุมชนนักปฎิบัติผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
ในภาคตะวันออก: กรณีศึกษาแบบเจาะจง,
เฉลิมศรี ขจรวงศ์วัฒนา ดร,สมหมาย แจ่มกระจ่าง

3) กระบวนการขัดเกลาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนต้นแบบ จังหวัดฉะเชิงเทรา,
ดลใจ ถาวรวงศ์ ตันเจริญ ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ

4) การวิเคราะห์คุณค่าและบทบาทของวัดในฐานะแหล่งเรียนรู้ของชุมชนไทย : กรณีศึกษาวัดไทย ลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา, วิชัย นนทการ ดร.ศรีวรรณ มีคุณ

5) การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี: กรณีศึกษาการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการผลิตชิ้นงานศิลปะพื้นบ้านด้วยใบจาก,
สุพรรณี พรหมศิริ ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์

6) การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา,
จุรี ทัพวงษ์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท

7) การตั้งครรภ์ของเด็กหญิงวัยเยาว์ : การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา,
นายแพทย์สุภาชัย สาระจรัส ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง

8) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชลบุรี,
พัชนี ทองแก้ว ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม

9) การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ ดร.ปริญญา ทองสอน ดร.ประชา อินัง

10) ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มเพื่อจัดการความโกรธของวัยรุ่น, สวนีย์ สุขเจริญ
ดร.นันทนา วงษ์อินทร์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง

11) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต: การสะท้อนจากกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ,
ดร. รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์

12) ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคม
อุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี,
ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต

13) การจัดการปัญหาพฤติกรรมเด็กป๋า / เด็กเสี่ยของนักศึกษาหญิง แบบเชิงรุก,
เกวลี เตรียมแจ้งอรุณ

14) วรรณกรรมวิจารณ์เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน:พื้นฐานการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม, ดร. ศรีวรรณ มีคุณ

 

© October, 20 2012 by Dr.May