headerphoto

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 2551

ปกวารสาร, บทบรรณาธิการ

1)กระบวนการเกณฑ์และฝึกอบรมทหารกองประจำการกองทัพอากาศที่มี
ผลกระทบต่อสังคมไทย, วรรณภา พัวเวส  และดร.วชิระ ชาวหา

2) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน มัธยมสมบูรณ์ จ.บอริคำไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,
ลม แพงสุข  ดร.ศรีวรรณ มีคุณ

3) การพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ/สโคปสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
นภาภรณ์ ธัญญา และดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์

4) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์
ของผู้เรียนในระดับช่วงชั้นที่ 2,
  วิวัฒน์ เพชรศรี และดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย

5) วันเด็กแห่งชาติ : พัฒนาการและความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,
สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์

6) ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 
ในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ,
ชนกันต์ เหมือนทัพ และดร.จันทร์ชลี มาพุทธ

7) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน :กรณีศึกษาการจัดทำแผนชุมชนเทศบาล
ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุร,ี  ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง,
 ดร.ศรีวรรณ มีคุณ และพีระพงษ์ สุดประเสริฐ

8) การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้จากการปฏิบัติของอาจารย์พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปิ่นนเรศ กาศอุดม,  
ดร.วชิระ ชาวหา, ดร.ศรีวรรณ มีคุณ และดร.เสรี ชัดแช้ม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 2551

ปกวารสาร, รองปก, กลอน โดย สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์, สารบัญ

บทบรรณาธิการ

1) ความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง: จากประตูเศรษฐกิจสู่เส้นทางวิชาการ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์

2) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม : กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน, จันทร์ชลี มาพุทธ

3) มองการศึกษาผ่านโรงเรียนขนาดเล็ก จุดเปลี่ยนวาทกรรม "การพัฒนา" หรือรางร้ายแห่งสังคมไทย, โกมล จันทวงษ์

4) A development of accident prevention model in small recycle plastic factory, Pongsatean Luengalongkot and Dr.Manop Jamkrajang

5) เพศวิถีของวัยรุ่นหญิีง, สุพนิดา ชัยวิทย์ และ ดร.ศรีวรรณ มีคุณ

6) ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสำเร็จของผู้เรียนมรศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ทัศนีย์ พิศาลรัตนคุณ และ ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง

7) บทเรียนการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างพลังผู้บริโภคภาคเหนือ ศึกษากลุ่มเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง, ธีรภัท ชัยพิพัฒน์

8) วรรณกรรมวิจารณ์ ดร.ศรีวรรณ มีคุณ

© October, 18 2012 by Dr.May