headerphoto

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
2553


1) ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว: ทางเลือกเพื่อลดวิกฤติสิ่งแวดล้อม, น้ำทิพย์ คำแร่

2) การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีวิทยุชุมชน, จำเริญ คังคะศรี, สุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์, วันชัย ธรรมสัจการ

3) การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องรักษ์เอกลักษณ์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดชลบุรี, ดวงนภา จั่นคำ, อารมณ์ เพชรชื่น

4) ผลการใช้หลักสูตรบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่อง ท้องถิ่นของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, วิชุดา คำดี, ปริญญา ทองสอน

5) ผลกระทบจากนโยบายการผ่อนผันการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2550, เกียรติ์ชาย นาคสุขไพบูลย์, สมหมาย แจ่มกระจ่าง

6) การศึกษาปัจจัยทำนายและแนวทางการปรับลดพฤติกรรมติดเกมออนไลน์ของ
วัยรุ่นในจังหวัดชลบุรี,
ศรัญญา ไพรวันรัตน์, สมสิทธื์ จิตรสถาพร

7) การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,
อัมพร เรืองศรี, จันทร์ชลี มาพุทธ

8) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี, พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต

9) วรรณกรรมวิจารณ์ เรื่อง Sociology of education : a critical reader, ดร.ศรีวรรณ มีคุณ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
2553

ปกวารสาร, บทบรรณาธิการ

1) บริบทการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยบนเส้นทางสองแพร่ง, สุวิทย์ คงสงค์

2) การจัดการความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุสำหรับภาคอุตสาหกรรม, ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต

3) การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศที่เป็นจริงและความคาดหวังของนักเรียนและครู
โรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
, อรกัญญา สันติมิตร ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ

4) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
YANG DAN ดร.ปริญญา ทองสอน ดร.มณเทียร ชมดอกไม้

5) การเสริมสร้างผู้นำทางการศึกษาในการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
โกมล จันทวงษ์ ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง

6) ความคิดเห็นของอาจารย์ นักธุรกิจ และนักศึกษาจีนต่อการเรียนภาษาไทย
ในมณฑลกว่างซีเพื่อประกอบอาชีพ,
Wei Zin ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง

7) ปรากฏการณ์ชีวิตของเยาวชนผู้เสพยาบ้า, เฉลิมศรี ราชนาจันทร์ ดร.ศรีวรรณ มีคุณ

8) ผลกระทบของนวนิยายบนอินเทอร์เน็ตที่มีค่านิยมของวัยรุ่นหญิงในจังหวัดชลบุรี,
อรยา เชาวนาธิคม ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์

9) วรรณกรรมวิจารณ์, ดร.ศรีวรรณ มีคุณ

 

© October, 20 2012 by Dr.May