headerphoto

- ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร

1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

เวลาเรียน ภาคปกติ เรียน 4 ปี แบ่งเป็น 8 ภาคเรียน จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น และภาคพิเศษเรียน 4 ปีครึ่ง แบ่งเป็น 9 ภาคเรียน โดยแต่ละสัปดาห์จะเรียน 2 วันคือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (นิสิตภาคปกติสามารถจบการศึกษาได้ภายใน 2 ปี ครึ่ง)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในสาขาวิชาไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการผลิต เครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยผู้สมัครสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนของมหาวิทยาลัยบูรพา

การรับสมัคร
- สมัครได้ที่ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม อาคาร QS1 ชั้น 4 ห้อง QS1-405
โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.เมธี ธรรมวัฒนา email: may_t2013@hotmail.com

การเทียบโอน

นิสิตสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ ตามหลักเกณฑ์การเืทียบโอนผลการเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งโดยปกติจะสามารถเทียบได้อยู่ระหว่าง 10 - 33 หน่วยกิต โดยประมาณ

จำนวนที่รับ ภาคปกติจำนวน  80 คน และ ภาคพิเศษจำนวน 80 คน 

หลักฐานการรับสมัครสอบ
1. สำเนาใบคะแนนรายวิชา (Transcript)
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ขนาด 1นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ใบสมัคร

วิธีการคัดเลือก
การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

- ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร

1) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ.รับรอง

2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545

จำนวนที่รับ ภาคพิเศษ จำนวน 15 คน

วิธีการคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์  ณ ห้องประชุม  QS1-408  ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม  คณะศึกษาศาสตร์ เวลา/วันที่สอบตามปฏิทินรับสมัครฯ                             

เวลาเรียน ภาคปกติ เวลาประมาณ  จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. และภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

 

2) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ.รับรอง

2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545

จำนวนที่รับ ภาคพิเศษ จำนวน 15 คน

วิธีการคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์  ณ ห้องประชุม  QS1-408  ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม  คณะศึกษาศาสตร์ เวลา/วันที่สอบตามปฏิทินรับสมัครฯ ของคณะศึกษาศาสตร์                             

เวลาเรียน ภาคปกติ เวลาประมาณ  จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. และภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

 

- ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ.รับรอง

2. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน ในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี และมีประสบการณ์วิจัย และผลงานวิจัย

3. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545

 

จำนวนที่รับ ภาคปกติจำนวน 9 คน

วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประสบการณ์การทำงานจากผู้รับรอง 3 ราย ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) การนำเสนอโครงการวิจัย การสอบสัมภาษณ์ และการสอบข้อเขียน

 

เวลาเรียน เสาร์-อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

© August, 23 2015 by Dr.May-t Thamwattana