ข่าวประชาสัมพันธ์

1. ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เมธี ธรรมวัฒนา และอ.ศุภกร อ้นศิริ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ BEST PRACTIC ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

2.ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เมธี ธรรมวัฒนา ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น (รุ่นกลาง อายุงาน 13-20 ปี) ประจำปี พ.ศ.2565 (ผู้ที่มีผลงานจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) จำนวนสูงสุด 

3 ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดุสิต  ขาวเหลือง และรศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตฺิคณาจารย์ที่มีผลงานโดดเด่น ในงาน BUU Sparkling Day 2022 ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ 9-9-2022 

 

3 กิจกรรมจิตอาสา "ยางยืดเปลี่ยนชีวิต" ปี 11 จำนวนยางยืด/สิ่งประดิษฐ์ที่แจก 19,600 ชิ้น
จำนวนอาสาร่วมกิจกรรม 8,102 คน (เฉพาะสวนโมกข์ กทม.)
รูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้น 67 แบบ (10 อนุสิทธิบัตร )

ประโยชน์ของยางยืด, แผ่นพับท่ากายบริหารยางยืด
รายการโทรทัศน์ และสื่อที่เผยแพร่กิจกรรมยางยืด

August, 21 2023 by May-t