คณะกรรมการดำเนินงาน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายสร้างจิตสำนึก

ผศ.ดร.สุกัลยา
ประธานกรรมการฝ่ายสร้างจิตสำนึก
นฤมล
กรรมการฝ่ายสร้างจิตสำนึก
อโณทัย
กรรมการฝ่ายสร้างจิตสำนึก
กิติศักดิ์
กรรมการฝ่ายสร้างจิตสำนึก
อภิสิทธิ์
กรรมการฝ่ายสร้างจิตสำนึก
ปรัตถกร
กรรมการฝ่ายสร้างจิตสำนึก
สุวิช
กรรมการฝ่ายสร้างจิตสำนึก
รัตนศิริ
กรรมการฝ่ายสร้างจิตสำนึก
อารีย์
กรรมการฝ่ายสร้างจิตสำนึก
มินทิรา
กรรมการฝ่ายสร้างจิตสำนึก
ณัฐพัชร์
กรรมการฝ่ายสร้างจิตสำนึก
จารุวรรณ
กรรมการฝ่ายสร้างจิตสำนึก
จุฑามาศ
กรรมการและเลขานุการฝ่ายสร้างจิตสำนึก

คณะกรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร

ประธานกรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
วัชราภรณ์
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
สมชาย
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
วาสนา
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
ณัฐพัชร์
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
สุปราณี
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
องคณา
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
นิตยา
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
อรทัย
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
โศภา
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
กรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
กรรมการและเลขานุการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร

คณะกรรมการฝ่ายจัดการขยะ

ประธานกรรมการฝ่ายจัดการขยะ
กรรมการฝ่ายจัดการขยะ
ดนิตา
กรรมการฝ่ายจัดการขยะ
นฤมล
กรรมการฝ่ายจัดการขยะ
รัจนาพร
กรรมการฝ่ายจัดการขยะ
สิริพันธ์
กรรมการฝ่ายจัดการขยะ
อารีย์
กรรมการฝ่ายจัดการขยะ
นุสรา
กรรมการฝ่ายจัดการขยะ
สุวิช
กรรมการฝ่ายจัดการขยะ
อมรรักษ์
กรรมการฝ่ายจัดการขยะ
จิรณัฐ
กรรมการฝ่ายจัดการขยะ
มินทิรา
กรรมการฝ่ายจัดการขยะ
ปรัตกร
กรรมการฝ่ายจัดการขยะ
อโณทัย
กรรมการฝ่ายจัดการขยะ
รัตนศิริ
กรรมการฝ่ายจัดการขยะ
อรจิรา
กรรมการฝ่ายจัดการขยะ
อิศรา
กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการขยะ

คณะกรรมการฝ่ายจัดการน้ำเสีย

ประธานกรรมการฝ่ายจัดการน้ำเสีย
กรรมการฝ่ายจัดการน้ำเสีย
กรรมการฝ่ายจัดการน้ำเสีย
กรรมการฝ่ายจัดการน้ำเสีย
กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการน้ำเสีย

คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร และพัฒนาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

ผศ.ดร.เชวง
ประธานกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ
อรทัย
กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ
จารุวรรณ
กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ
นิตยา
กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ
โศภา
กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ
อภิสิทธิ์
กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ
ประทีป
กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ
ทรงศักดิ์
กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ
ชาญ
กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ
มนต์ชัย
กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ
สายชล
กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ
วิสุทธิ์
กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ
กชนุช
กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ
สุปราณี
กรรมการและเลขานุการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ
ดนิตา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ

คณะกรรมการฝ่ายเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

ผศ.ดร.เกษมสันต์
ประธานกรรมการฝ่ายเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
ผศ.ดร.ระพีพัฒน์
กรรมการฝ่ายเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
ดร.กฤษดา
กรรมการฝ่ายเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
กรรมการฝ่ายเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
กรรมการฝ่ายเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
กรรมการฝ่ายเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
กรรมการและเลขานุการฝ่ายเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

คณะกรรมการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

กชนุช
ประธานกรรมการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
กัลยากร
กรรมการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
ฐิติพร
กรรมการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
พัชชาพลอย
กรรมการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
จารุวรรณ
กรรมการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
นิตยา
กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง