คณะกรรมการดำเนินงาน

รองศาสตราจารย์
ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เชวง ซ้อนบุญ
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุกัลยา สุเฌอ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกษมสันต์ พานิชเจริญ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กิตติคุณ หุตะมาน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรวุฒิ เพ็งพันธ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์
ดร.จุฑามาศ แหนจอน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นคร ละลอกน้ำ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์
ดร.สุเมธ งามกนก
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เด่นชัย ปราบจันดี
กรรมการ
นางสาวกชนุช เจริญผล
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุปราณี เสงี่ยมงาม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวดนิตา จันทร์ขาว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายสร้างจิตสำนึก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุกัลยา สุเฌอ
ประธานกรรมการฝ่ายสร้างจิตสำนึก
นางสาวนฤมล เนตรวิเชียร
กรรมการ
นายอโณทัย ธีระทีป
กรรมการ
นายปรัตถกร กุลศรีธนภัทร
กรรมการ
นางรัจนาพร สุทธิพงค์
กรรมการ
นางสาวสิริพันธ์ มาลารัตน์
กรรมการ
นางสาวอารีย์ กุศล
กรรมการ
นางสาวนุสรา พีระพัฒนพงศ์
กรรมการ
นายสุวิช นนทบุตร
กรรมการ
นางสาวอมรรักษ์ ทศพิมพ์
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ เทียนทองศิริ
กรรมการ
นายอภิสิทธิ์ เปี่ยมน้อย
กรรมการ
นางสาวรัตนศิริ เข็มราช
กรรมการ
นางสาวอรจิรา บุญญาผลา
กรรมการ
นางสาวมินทิรา เจริญยิ่ง
กรรมการ
นางสาวจิรณัฐ พุ่มเหรียญ
กรรมการ
นางสาวณัฐพัชร์ ไพศาลธนภัทธ์
กรรมการ
นางสาวจารุวรรณ สดใส
กรรมการ
นางวัชราภรณ์ สุพะธีระ
กรรมการ
นางระพีพร พูลสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาวธันยา เฉลิมวรบุตร
กรรมการ
นางสาวดนิตา จันทร์ขาว
กรรมการ
นายชาญ สีหนู
กรรมการ
นายมนต์ชัย กล่อมกลิ่น
กรรมการ
นายสายชล เตชะมา
กรรมการ
นายรัชชาพงษ์ มะลิทอง
กรรมการ
นายสัมนา โตขํา
กรรมการ
นางสาวจุฑามาศ จันทนี
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์
ประธานกรรมการฝ่ายพลังงานและทรัพยากร
นางวัชราภรณ์ สุพะธีระ
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย พัทธเสน
กรรมการ
นางวาสนา กลมอ่อน
กรรมการ
นางสาวณัฐพัชร์ ไพศาลธนภัทธ์
กรรมการ
นางสาวสุปราณี เสงี่ยมงาม
กรรมการ
นางอังคณา เสงี่ยมวัฒนาวงศ์
กรรมการ
นางสาวนิตยา ชื่นศิริ
กรรมการ
นางสาวอรทัย เอี่ยมสอาด
กรรมการ
นางสาวโศภา เกตุไพบูลย์
กรรมการ
นายอภิสิทธิ์ เปี่ยมน้อย
กรรมการ
นายประทีป อำโพธิ์ศรี
กรรมการ
นายทรงศักดิ์ อัครอุปพันธ์
กรรมการ
นางสาวนฤมล เนตรวิเชียร
กรรมการ
นางรัจนาพร สุทธิพงค์
กรรมการ
นางสาวสิริพันธ์ มาลารัตน์
กรรมการ
นางสาวอารีย์ กุศล
กรรมการ
นางสาวนุสรา พีระพัฒนพงศ์
กรรมการ
นายสุวิช นนทบุตร
กรรมการ
นางสาวอมรรักษ์ ทศพิมพ์
กรรมการ
นางสาวจิรณัฐ พุ่มเหรียญ
กรรมการ
นางสาวมินทิรา เจริญยิ่ง
กรรมการ
นางระพีพร พูลสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาวธันยา เฉลิมวรบุตร
กรรมการ
นายปรัตถกร กุลศรีธนภัทร
กรรมการ
นายอโณทัย ธีระทีป
กรรมการ
นางสาวดนิตา จันทร์ขาว
กรรมการ
นางสาวรัตนศิริ เข็มราช
กรรมการ
นางสาวอรจิรา บุญญาผลา
กรรมการ
นายชาญ สีหนู
กรรมการ
นางสาววัชรี กำจัดโศรก
กรรมการ
นางจารุวรรณ รักเริ่มวงษ์
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดการขยะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
ประธานกรรมการฝ่ายจัดการขยะ
นางนริสา เจริญผล
กรรมการ
นางสาวดนิตา จันทร์ขาว
กรรมการ
นางรัจนาพร สุทธิพงค์
กรรมการ
นางสาวสิริพันธ์ มาลารัตน์
กรรมการ
นางสาวอารีย์ กุศล
กรรมการ
นางสาวนุสรา พีระพัฒนพงศ์
กรรมการ
นายสุวิช นนทบุตร
กรรมการ
นางสาวอมรรักษ์ ทศพิมพ์
กรรมการ
นางสาวจิรณัฐ พุ่มเหรียญ
กรรมการ
นางสาวมินทิรา เจริญยิ่ง
กรรมการ
นางระพีพร พูลสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาวธันยา เฉลิมวรบุตร
กรรมการ
นายปรัตถกร กุลศรีธนภัทร
กรรมการ
นายอโณทัย ธีระทีป
กรรมการ
นางสาวรัตนศิริ เข็มราช
กรรมการ
นางสาวอรจิรา บุญญาผลา
กรรมการ
นางสาวอิศรา อรุณแสง
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดการน้ำเสีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
ประธานกรรมการฝ่ายจัดการน้ำเสีย
นางนริสา เจริญผล
กรรมการ
นายธานี ชาวคูเวียง
กรรมการ
นางสร้อยระย้า สุจริต
กรรมการ
นางอังคณา เสงี่ยมวัฒนาวงศ์
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร และพัฒนาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เชวง ซ้อนบุญ
ประธานกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร
และพัฒนาสภาพแวดล้อม และความปลอดภัย
นางสาวอรทัย เอี่ยมสอาด
กรรมการ
นางสาวจารุวรรณ สดใส
กรรมการ
นางสาวนิตยา ชื่นศิริ
กรรมการ
นางสาวโศภา เกตุไพบูลย์
กรรมการ
นายอภิสิทธิ์ เปี่ยมน้อย
กรรมการ
นายประทีป อำโพธิ์ศรี
กรรมการ
นายทรงศักดิ์ อัครอุปพันธ์
กรรมการ
นายชาญ สีหนู
กรรมการ
นายมนต์ชัย กล่อมกลิ่น
กรรมการ
นายสายชล เตชะมา
กรรมการ
นายรัชชาพงษ์ มะลิทอง
กรรมการ
นายสัมนา โตขํา
กรรมการ
นางสาวกชนุช เจริญผล
กรรมการ
นางสาวฉัตตรีท์ งามพิพัฒน์
กรรมการ
นางสาวสิริจันทร์ พรหมพิทักษ์
กรรมการ
นางสาววรรณศิริ สิทธินิสัยสุข
กรรมการ
นางสาวสุปราณี เสงี่ยมงาม
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวดนิตา จันทร์ขาว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกษมสันต์ พานิชเจริญ
ประธานกรรมการฝ่ายเตรียมความพร้อม
ต่อสภาวะฉุกเฉิน
นายรพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา สุรำไพ
กรรมการ
นายประทีป ปุณวัฒนา
กรรมการ
นายนราศักดิ์ กล่ำสี
กรรมการ
นางสาวอังคณา ชมศรี
กรรมการ
นายประทีป อำโพธิ์ศรี
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ เทียนทองศิริ
กรรมการ
นายธานี ชาวคูเวียง
กรรมการ
นางสาวนฤมล เนตรวิเชียร
กรรมการ
นางสาวอรจิรา บุญญาผลา
กรรมการ
นางพรทิพย์ มั่งคั่ง
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

นางสาวกชนุช เจริญผล
ประธานกรรมการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
นางสาวกัลยกร มุสิกะ
กรรมการ
นางสาวฐิติพร หนูดำ
กรรมการ
นางพัชชาพลอย พิทักษ์ผลิน
กรรมการ
นางสาวจารุวรรณ สดใส
กรรมการ
นางสาวฉัตตรีท์ งามพิพัฒน์
กรรมการ
นางสาวสิริจันทร์ พรหมพิทักษ์
กรรมการ
นางสาวนิตยา ชื่นศิริ
กรรมการและเลขานุการ