headerphoto

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
2556
(พ.ย.56 - เม.ย.57)

บทความวิชาการ
ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมแรงงาน
สู่ประชาคมอาเซียน (2015)
(ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา)

บทความวิจัย
บทเรียนจากความล้มเหลวในการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่อำเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี (ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา)

การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กรณีศึกษาบ้านหนองมาตร ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่
จังหวัดตราด และบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
(ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต, นิภา นภาเศรษฐ์ทิพย์วรรณ, อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์
จังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สุริศักดิ์ แสงจันทร์, ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์)

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ธนภณ ธรรมรักษ์, ดร.คุณวุฒิ คนฉลาด, ดร.สมศักดิ์ ลิลา)

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอน
โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
(พัชรินทร์ ศรีพล, ดร.นพมณี เชื้อวัชรินทร์, ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์)

ผลการให้คำปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมต่อความท้อแท้ของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
(สุดใจ ส่งสกุล, อนงค์ วิเศษสุวรรณ์, สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์)

รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของครอบครัวนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
(นฤมล พงษ์ประเสริฐ)

การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา
(กนกกรณ์ ทองไพจิตร, ดร.ภารดี อนันต์นาวี, ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม)

การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้การสอนแบบผสมผสานระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) กับ การเรียนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD
(วันวิสาข์ ศรีวิไล, ดร.สพลณภัทร ศรีแสนยงค์)

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
(มยุรา ลีหัวสระ, ดร.สพลณภัทร ศรีแสนยงค์, ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์)

สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริการของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
(ลักษณ์มี จิรวัฒนธรรม, ดร.ภารดี อนันต์นาวี, ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม)

สภาพการบริหารงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา
(ฐิติพร จิตตวัฒนะ, ดร.สุรัตน์ ไชยชมภู, ดร.ยุวดี รอดจากภัย)

พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
(ศรีประภา เหมนาค, ดร.ชัยพจน์ รักงาม, ดร.สมุทร ชำนาญ)

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(อดิศักดิ์ บุญพิศ, โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์)

วรรณกรรมวิจารณ์
สนามความคิดแห่งการสืบค้น ความดี ความงาม และความจริง
(ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
2556

(พ.ค.56 - ต.ค.56)

 

บทความวิชาการ
ปรากฏการณ์การเกิดฟ้าผ่าและการป้องกัน
(ปราณี วงค์จันทร์ต๊ะ)

บทความวิจัย
ผลการปรึกษากลุ่ม ทฤษฎีแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ต่อการเผชิญปัญหาของผู้ช่วยพยาบาล
(รวีวรรณ สายแก้วดี, ดร.ระพินทร์ ฉายวิมล)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(นคร เหมนาค, ดร.ธร สุนทรายุทธ, ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม)

กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
(ณัฐกานต์ ปัดเกษม, ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์, ดร.ยุวดี รอดจากภัย)

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
(ภูมิศักดิ์ จิตบุญ, ดร.สุดารัตน์ มานะ, ดร.วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์)

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
(ZHANG QING LING, ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์)

การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ เขตกรุงเทพมหานคร
(ภคพนธ์ ศาลาทอง, ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง, ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงคำม่วน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สุขคะเสริม สิทธิเดช, ดร.ธร สุนทรายุทธ)

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอบางซ้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 2
(สาโรจน์ บุญพันธุ์, ดร.วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์, ดร.ปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี)

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(ศุภชัย สมนวล, ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์)

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการของนักศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
(ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์)

การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(สายชล รื่นรวย, รศ.ลัดดา ศุขปรีดี)

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(พจนา ศรีกระจ่าง, รศ.ลัดดา ศุขปรีดี)

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา
(FANG MEI QIN, ภารดี อนันต์นาวี)

คุณภาพชีวิตในการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี
(อมฤต หัศกรรจ์)

การสร้างชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม (STS)
(วารุณี ศรีงาม, รศ.ดร.อารมณ์ เพชรชื่น, รศ.ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม)

วรรณกรรมวิจารณ์
Thinking Classroom : เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา
(ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล)

© JUNE, 27 2017 by Dr.May