headerphoto

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
2563
(ม.ค.63 - มิ.ย.63)

สมรรถภาพทางกายของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา 2562 (เกษมสันต์ พานิชเจริญ, ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี, ประทีป ปุณวัฒนา,
เอกยศ มานะสม, ปนัดดา จูเภาล์, โสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์)

ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (เลอชิตา สุรกิจบวร, เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี, บวรวิทย์ เปรื่องวงศ์)

การพัฒนาลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการปรึกษากลุ่มแบบ
บูรณาการ ทฤษฎีและเทคนิค (สิวินีย์ ทองนุช, ระพินทร์ ฉายวิมล, สุรินทร์ สทุธธิาทิพย์)

กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ศิณัญญา ศรีเกตุ,
สมหมาย แจ่มกระจ่าง, ดุสิต ขาวเหลือง)

การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อุปกิต ทรวงทองหลาง, สมบัติ คชสิทธิ์,
พิทักษ์ นิลนพคุณ, เมษา นวลศรี)

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ เรื่อง การใช้ โปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (บุญกนก ปิยะนิตย์,
มานพ แจ่มกระจ่าง, สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา)

การวิเคราะห์ศักยภาพทางการแข่งขันน้ำตาลทรายของไทยในตลาดอาเซียน (ภัคจิรา ทวีกาญจน์)

อนาคตภาพสมรรถนะพื้นฐานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไทย (เจษฎาภรณ์ วิริยะสกุลธรณ์, จันทร์ชลี มาพทุธ, สวุิชัย โกศัยยะวฒัน์)

การพัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาไทยระยะสั้นสำหรับนักศึกษาชาวจีน ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์, ประชา อินัง, โสภี ชาญเชิงยุทธชยั, ศศิชญา แก่นสาร,
ธนะวัฒน์ วรรณประภา)

ปัญหาทางกฎหมายในการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันหรือหลักประกันในชั้นสอบสวน (ทิพย์รัตน์ กุหลาบแก้ว, ศิวพร เสาวคนธ์, คมสัน สุขมาก)

การพัฒนาองค์ประกอบการประกันคุณภาพภายในสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย (ประวีณ สทุธิสงา่, พงศ์เทพ จิระโร, สมศักดิ์ ลิลา)

ยุทธศาสตร์การจัดการทุน “โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี” ระดบัอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ (ปุญญ์พชัชาณัฏฐ์ ใจสถาน, สมหมาย แจ่มกระจ่าง, พักตร์วิภา โพธิ์ศรี)

ปัญหาทางกฎหมายในการดำเนินคดีกรณีผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ในเขตอำนาจของศาลอื่น (กนกกาญจน์ แป้นส่ง, ศิวพร เสาวคนธ์, คมสัน สุขมาก)

ผลของการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ไวทยา ชมภูแสน, เกษมสันต์ พานชิเจริญ, จันทร์พร พรหมมาศ)

ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรการมีส่วนร่วมของพนักงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิก ที่ดีขององค์กร กรณีศึกษาบริษทัรับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สิทธิศักดิ์ เชื้อดวงผยู, ธัญวรัตน์ สุวรรณะ)

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อลดผลกระทบการใช้เครือข่ายสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา (รัตนาภรณ์ จันวิไชย, ดุสิต ขาวเหลือง, สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์, มานพ แจ่มกระจ่าง)

แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมในชีวิตประจำวันของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย ในสถาบันระดับอุดมศึกษา (Zhang Chunjiao, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์, วรวุฒิ เพ็งพันธ์, ภัทรมนัส ศรีตระกูล)

การประเมินความสำเร็จตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา (ศิรพงศ์ โภคินวงศห์ิรัญ, อติพร เกิดเรือง, ประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล)

แนวทางการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม (สุริยนต์ หลาบหนองแสง, สุวิชัย โกศัยยะวฒัน์, ศรีวรรณ ยอดนิล)

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ของประเทศไทย (ภัทรมนัส ศรีตระกลู)

การเปรียบเทียบทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง
กระบวนการอ่านจากล่างขึ้นบนกับการอ่านจากบนลงล่าง (วรวงค์ เครือหว้า, วิราวรรณ์ ชาตบิุตร)

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา อินเทอร์เน็ต ด้วยแอปพลิเคชัน Google classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว, เกรียงศักดิ์ บุญญา,
ธนะวัฒน์ วรรณประภา, แดน ทองอินทร์)

เพลงโคราช : การถ่ายทอดและองค์ความรู้ (บุญส่ง สร้อยสิงห์, ปริญญา เรืองทิพย์,
ประวิทย์ ทองไชย)

พฤติกรรมการเรียนรู้ทางสังคมในการใช้บริการร้านสะดวกซื้อของนักศึกษาในสถาบันอุดมศกึษา จังหวัดชลบุรี (ศศิวรรณ จรัลทรัพย์, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์, วรวุฒิ เพ็งพันธ์, ภัทรมนัส ศรีตระกูล)

ผลการใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การดูแลรักษาบ้าน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รวิพัชร์ นิลพฒัน์, ดุสิต ขาวเหลือง, สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์,
มานพ แจ่มกระจ่าง)

แนวโน้มบทบาทความเป็นผู้นำของสตรีในการพัฒนาสังคม (ธัญญธร บุญอภัย, พักตร์วิภา โพธิ์ศรี, สมหมาย แจ่มกระจ่าง)

รูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาล วัดท่าสะต๋อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ธนัฏฐา วฒุิวณชิย์)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารพื้นบ้านจังหวัดระยอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สิรวิชญ์ บ ารุงพงษ์, ดุสิต ขาวเหลือง, รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์)

แนวทางพัฒนาบทบาทการศึกษาต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัลสู่ทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรม (กิตติพิชญ์ วรโชติสพุัฒภาคิน, พักตร์วิภา โพธิ์ศรี, อุทิศ บำรุงชีพ)

กฎหมายต้นแบบในการรับรองและคุ้มครองสิทธิการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (ธัญญาภัส ทองมุสทิธิ์, สุนีย์ มัลลิกะมาลย์)

ผลการจัดการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเตอร์ ตามแนววงจรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคอมพิวเตอร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สุขเกษม บุรินทร์, จันทร์พร พรหมมาศ, วีระพันธ์ พานชิย์)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (วีระนันท์ มนตรี, สเุมธ งามกนก, สมพงษ์ ปั้นหุ่น)

แนวทางการบริหารจัดการของเทศบาลนครภูเก็ตตามแนวนโยบายที่สอดคล้อง Thailand 4.0 (อุราพร เดชเกิด, อติพร เกิดเรือง, ประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล)

ผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อการผลิตครูของสถาบัน
การครุศึกษา ในภาคตะวันออก (ศุภัครจิรา พรหมสุวิชา, วรวุฒิ เพ็งพนัธ์, สุวชิัย โกศัยยะวัฒน์)

การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต : การวัด การจัดกลุ่ม และความแตกต่างระหว่างเพศของ
นิสิตระดับ ปริญญาตรี (ศศิประภา เกษสุพรรณ์, เสกสรรค์ ทองคำบรรจง, วรากร
ทรัพย์วิระปกรณ์)

แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลบนฐานความคิดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง (นุชจรี ลอยหา, พักตร์วิภา โพธิ์ศรี, อุทิศ บำรุงชีพ)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา ความสามารถในการป้องกันตนเอง และความสามารถใน
การทำ โครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยบทบาทสมมติ สถานการณ์ จำลอง และการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (ณัฐวัฒน์ ภิญโญจิตร, รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์,
มณเทียร ชมดอกไม้)


© AUGUST, 27 2020 by Dr.May