headerphoto

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
2558
(ม.ค.59 - มิ.ย.59)

บทความวิชาการ
บัวลอยทางยามสอง
(ดร.ชูชาติ พิณพาทย์)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริม
จิตสำนึกการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน
(วิภาพรรณ พินลา)

บทความวิจัย
ผลการปรึกษากลุ่มโดยการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจำเป็น
ของนิสิตปริญญาตรี
(จิดาภา สุวรรณ, ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์)

การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอน โดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติ
ในงานจริง สำหรับนิสิตครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(นคร ละลอกน้ำ, ดร.พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ, ดร.ทิพย์เกสร บุญอำ ไพ)

การสร้างเสริมพฤติกรรมการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
(อรวรรณ คุณสนอง, ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล, ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง)

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอน
โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุก
(Active Learning): กรณีศึกษาโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
(นิติธรรม จันทร์แจ่ม, ดร.นพมณี เชื้อวัชรินทร์, ดร.สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์)

ทักษะการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอนุบาลของนิสิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย:
การบูรณาการศาสตร์ ทางการศึกษาปฐมวัยสู่การสอนในบริบทท้องถิ่นชลบุรี
(ดร.ศิรประภา พฤทธิกุล)

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
(สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา, ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย, ดร.ฉลอง ทับศรี)

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(โรจน์รวี พจน์พัฒนพล, ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล, ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง)

ยุทธศาสตร์การจัดการที่ดินของรัฐ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
(นาวาเอก (พิเศษ) เกียรติ์ชาย นาคสุขไพบูลย์, ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง,
ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล)

พฤติกรรมชาวนาไทยในการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร
(กรกฤช ตันติจารุภัทร์, ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง, ดร.ศรีวรรณ ยออดนิล)

บทบาทของวัดป่ากับกระบวนการพัฒนาคนและสังคม
(กัลยลักษณ์ อยู่เย็น, ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ, ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์)

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนเขตพื้นที่สีเขียว อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
(ศรีพักตร์ ปั้นน้อย, ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง, ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล)

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ดร.ดุสิต ขาวเหลือง)

รูปแบบการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมยูบิควิตัส ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
สำหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
(เกล็ดนที ไชยชนะ, ดร.กนก สมะวรรธนะ, ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย)

การพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวสู่ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(ดร.อุทิศ บำรุงชีพ)

การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา:
กรณีศึกษารายวิชาการศึกษากับสังคม
(ดร.วรวุฒิ เพ็งพันธ์)

ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ดร.พักตร์วิภา โพธิ์ศรี)

การสร้างตัวตนความเป็นแม่ในสังคมชายเป็นใหญ่
(สุธิดา สองสีดา, ดร.สุรวุฒิ ปัดไธสง)

การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมทักษะการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจสำหรับพนักงาน ระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้า
ธุรกิจยานยนต์อีซูซุ ในภาคตะวันออก ประเทศไทย
(นภาพิไล ลัทธศักดิ์ศิริ, ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์)

เหตุผลของการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(นราศักดิ์ กล่ำสี, ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, ดร.ผลาดร สุวรรณโพธิ์)

สหบททางธรรมชาติ : รงควัตถุจากธรรมชาติโดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทคโนโลยีสะอาดสู่การสร้างสรรค์ทางศิลปศึกษา
(บุญเสริม วัฒนกิจ, โกสุม สายใจ, สุชาติ เถาทอง, เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา)

การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
(สิทธิชัย คูเจริญสิน, ดร.ดุสิต ขาวเหลือง, ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง)

การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู เพื่อการบริหารสถานศึกษา
ในภาคตะวันออก
(ดร.สุเมธ งามกนก)

การพัฒนาแบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
(ธนาวุฒิ ลาตวงษ์, ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ดร.ณสรรค์ ผลโภค, ดร.มนัส บุญประกอบ)

การศึกษาการตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียนของนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม
(ระพินทร์ ฉายวิมล)

ปฏิบัติการการสร้างตัวตนของนักมวยไทย
(วาสนา โล่ห์สุวรรณ)

วรรณกรรมวิจารณ์
ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด
(ดร. ศรีวรรณ ยอดนิล)

 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
2558

(ก.ค.58 - ธ.ค.58)

 

บทความวิชาการ
การพัฒนาพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยผ่านวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
(วิภาดา พินลา)

บทความวิจัย
รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(พวงทิพย์ ธรรมกิจจา)

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของบุคลากร ในกระทรวงอุตสาหกรรม
และการค้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
(คำวิไล เพ็งพิลาวงศ์, ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว, ดร.วรรณวิชนี ถนอมชาติ)

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
(ดารณี คงกระพันธ์, ดร.ภารดี อนันต์นาวี, ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม)

แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น
(ธนนันท์ สิงหเสม, ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง, ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์)

การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่ม
แบบกลุ่มสัมฤทธิ์
(จริยา กำลังมาก, ดร.ภัทรภร ชัยประเสริฐ, ดร.สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์)

การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกาย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
(ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์, ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ, ดร.กนก พานทอง)

การส่งเสริมสมรรถนะของครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
(วัลภา พงษ์พันธ์, ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ, ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง)

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(ศศิวิมล เสถียรเขต, ดร.สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์, ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์)

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
(จันทร์ชลี มาพุทธ)

การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
(นพเก้า เฉียวกุล, ดร.อรวรรณ ชมชัยยา)

การพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล, ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง, ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง,
ดร.ดุสิต ขาวเหลือง, ดร.แดน ทองอินทร์, ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา, ดร.เมธี ธรรมวัฒนา)

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ร่วมกับการเรียน แบบร่วมมือเทคนิค STAD
(นีรนุช พวงขาว, ดร.สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์, ดร.ภัทรภร ชัยประเสริฐ)

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามกระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ เรื่อง การออกแบบ
สารเพื่อการจำ รายวิชาการออกแบบสาร สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(ศักดา สุจริต, ดร.ดวงพร ธรรมะ, ดร.นคร ละลอกน้ำ)

การปรับตัวของแม่วัยรุ่น
(อัญชลี เหมชะญาติ, ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง, ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล)

การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(เกษมสันต์ พานิชเจริญ, เชิดชัย ชาญสมุทร, เอกยศ มานะสม, ปนัดดา จูเภาล์,
ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี, โสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์)

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเอกสารประกอบการสอนประเภทแบบฝึกสำหรับ
การพัฒนาทักษะการวิจัย ด้านการคิดเชิงเหตุและผล ของนักศึกษาเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ดร.มณฑา จำปาเหลือง)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
(ปัญญา กันเกตุ, ดร.ธร สุนทรายุทธ)

การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(อภิพัชร เฟื่องเกษม, ชูชาติ พิณพาทย์, กมลวรรณ พลรักดี, อรวรา บัวผา,
ภัฐธีร์ตา วัฒนประดิษฐ์)

การพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพื้นบ้าน ในกลุ่มชาวไทยกูย
อีสานใต้
(ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์, ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล, ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง)

การประเมิน “หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต”
ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548
(ดร.ชูชาติ พิณพาทย์)

การสังเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ธนะวัฒน์ วรรณประภา)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา: กรณีศึกษารายวิชา
การพัฒนากับการศึกษา
(วรวุฒิ เพ็งพันธ์)

บทวรรณกรรมวิจารณ์
ประวัติการศึกษาไทย: มองผ่านยุคสมัยของโรงเรียน/การศึกษากับสังคมไทย: มองผ่านยุคสมัยของการพัฒนา
(ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล)

© JUNE, 27 2017 by Dr.May