headerphoto

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
2557
(ม.ค.58 - มิ.ย.58)

บทความวิชาการ
การประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
(เกษมสันต์ พานิชเจริญ, ดร.สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, ดร.อนันต์ มาลารัตน์)

บทความวิจัย
การพัฒนารูปแบบในการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติที่บางแสน จังหวัดชลบุรี
(สายสุนีย์ หาญชนะพล, ดร.ธร สุนทรายุทธ, ดร.พงศ์เทพ จิระโร)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาวัฒนธรรมองค์การ
กับประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
(ปัทมาพร ศรีกำพล, ดร.ภารดี อนันต์นาวี)

พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี
(สมภพ จันทร์เงิน, ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์, ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล)

กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก
(พิมพ์วดี จันทรโกศล, ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง, ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล)

ผลการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญาต่อการให้อภัยของนิสิตปริญญาตรี
(กันดิศ มั่นปาน, ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์, ดร.ประชา อินัง)

Factors Affecting Learning Motivation of Ethnic Minority High School Students
in Ratanakiri, Cambodia
(Soky Nhou, Sittiporn Niyomsrisomsak, Sompong Panhoon)

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปรทำนองหลักปี่พาทย์สำหรับครูสอนเครื่องสาย ในเขตพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
(ชูชาติ พิณพาทย์, ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน และศึกษาพฤติกรรม
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
จังหวัดจันทบุรี
(วันเพ็ญ วัฒฐานะ, ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย, ดร.มณเทียร ชมดอกไม้)

การปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ
(วิทยา วิสูตรเรืองเดช, ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง, ดร.ดุสิต ขาวเหลือง)
ความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
(ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา)

การประเมินความต้องการจำเป็นในด้านการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(หทัยรัตน์ เจียรากร, ศิริเดช สุชีวะ, โชติกา ภาษีผล)

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
(รุ่งทิพย์ เฉกแสงทอง, ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์)

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดกำแพงเพชร
(ศุภกิจ ยาวีระ, ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์, ดร.เรขา อรัญวงศ์)

สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
(รุ่งฤดี แคล้วคลาด, ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์, ดร.ภารดี อนันต์นาวี)

การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
เพศศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการสอนตามปกติ
(จักรกฤษณ์ ชวนฤทัย, ดร.มณเทียร ชมดอกไม้, ดร.นพมณี เชื้อวัชรินทร์)

รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(พวงมลี ศีหาราช, ดร.ธร สุนทรายุทธ)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) บูรณาการแผนชุมชนสู่การจัดทำ
แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง, ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล, พีระพงษ์ สุดประเสริฐ)

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(เบญจวรรณ ภักดีพงษ์, ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต)

 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)
เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ดารณี ศักดิ์แสนศิลป์, ดร.คงรัฐ นวลแปง)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
(กานต์นะรัตน์ จรามร, ดร.สมศักดิ์ ลิลา)

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ดร.สมชาย พัทธเสน)

ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อกับความพึงพอใจในการศึกษาระดับ
การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของนิสิต ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
(เดือนเพ็ญ จันทร์ขาว, ดร.ภารดี อนันต์นาวี)

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงคุณภาพกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
(กรรณิการ์ นันทะเทศ, ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์, ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์)

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(ดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ, ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, ดร.อัจฉรา นิยมาภา)

วรรณกรรมวิจารณ์
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล)

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
2557

(ก.ค.57 - ธ.ค.57)

 

บทความวิชาการ
นวัตกรรมเปลี่ยนผ่าน…ปฏิรูปประเทศไทย สร้างสังคมฐานความรู้ก้าวข้าม “ทุจริต คอร์รัปชั่น
และความเหลื่อมล้ำในสังคม”
(ดร.โกมล จันทวงษ์)

บทความวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
(กันทิมา ชัยอุดม, ดร.ภารดี อนันต์นาวี)

การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
(นารีลักษณ์ ธีระวัฒนะชาติ, ดร.สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์)

ผลการให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมปัญญานิยมต่อความเข้มแข็งอดทนของนิสิตหญิง ชั้นปีที่ 1 ในหอพักประจำมหาวิทยาลัย
(อรสา เอี่ยมรัศมีโชติ, ดร.ดลดาว ปูรณานนท์)

ความต้องการและแนวทางการพัฒนาครูสังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬา จังหวัดหลวงน้ำทาประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(หล้าคำ พะกาน, ดร.สุรัตน์ ไชยชมภู)

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
(สร้อยระย้า เขตต์คีรี, ดร.ฉลอง ทับศรี, ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชากฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค
ของภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
(อรรัตน์ หวั่งประดิษฐ, กรกฎ สินประจักษ์ผล)

วิถีชีวิตและแนวทางการมีสุขภาวะของผู้สูงอายุในภาคตะวันออก
(พรทิพย์ สุขอดิศัย, ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ, ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์)

การศึกษาความต้องการกำลังคนระดับอุดมศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตกำลังคนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
(สุรชัย เทียนขาว)

ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ชนัญญา มาพุทธ, ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง, ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ)

การนำนโยบายแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของรัฐบาลไปปฏิบัติในมหาวิทยาลัย
(สุรดา สุโพธิณะ, ดร.วุฒิ ธวัชธงชัย)

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ศุภัครจิรา พรหมสุวิชา, ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา, ดร.ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค)

การพัฒนารูปแบบการเรียการสอนตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้
สำหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(กฤษณี สงสวัสดิ์, ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์, ดร.สุนทร บำเรอราช)

การประเมินวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(สุปราณี เสงี่ยมงาม, ดร.พงศ์เทพ จิระโร)

การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี
(วันทนี น้อยถนอม, ดร.นพมณี เชื้อวัชรินทร์, ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์)

การพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
(Task-based learning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(จิราพร ประพัศรานนท์, ดร.สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์, ดร.มณเทียร ชมดอกไม้)

การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สุธิรา เภาสระคู, ดร.กระพัน ศรีงาน)

การพัฒนารูปแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี, ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม, ดร.พงษ์เทพ จิระโร)

รูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
(เบญจา ศิริผล, ดร.ธร สุนทรายุทธ)
การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช
สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(ชลธิชา หังเสวก)

การวิจัยและพัฒนากระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(ดร.ศิรประภา พฤทธิกุล)

ผลการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบทที่มีต่อความสามารถ ในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(ประจักษ์ น้อยเหนื่อย, ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล)

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐของ องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร
(พวงรัตน์ ศรีม่วง)

ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรเน้นการวิจัย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(สุภาวดี ขุนทองจันทร์, อุทัย อันพิมพ์, สุขวิทย์ โสภาพล)

คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551-2565)
(สิริญญา พฤคฌาญาณ, ดร.ธร สุนทรายุทธ, ดร.สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์)

ผลการใช้ไอซีที ในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
(สุภัชชา ศรีชะอุ่ม, ดร.มณเทียร ชมดอกไม้, ลัดดา ศุขปรีดี)

วรรณกรรมวิจารณ์

© JUNE, 27 2017 by Dr.May