• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021


ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2563 (ขยายครั้งที่ 4)
ตำแหน่งอาจารย์
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา
หรือสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
หรือสาขาอื่นๆ ที่สัมพันธ์กันตามระบบ International Standard Classification of Education (ISCED)
สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) TOEFL (paper) คะแนนขั้นต่ำ 550
(2) TOEFL (CBT) คะแนนขั้นต่ำ 213
(3) TOEFL (IBT) คะแนนขั้นต่ำ 79
(4) IELTS คะแนนขั้นต่ำ 6
(5) BUU-GET คะแนนขั้นต่ำ 65
ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย โทร 038102089