• logo
  • TH : 0 3810 2010, EN : +66 3810 2021


ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 (ขยายครั้งที่ 8)
ตำแหน่งอาจารย์
ปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) หรือ
ปริญญาเอก จิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องกับ Brain, Mind and Education หรือ
หรือสาขาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันตามระบบ ISCED
สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) TOEFL (paper) คะแนนขั้นต่ำ 550
(2) TOEFL (CBT) คะแนนขั้นต่ำ 213
(3) TOEFL (IBT) คะแนนขั้นต่ำ 79
(4) IELTS คะแนนขั้นต่ำ 6
(5) BUU-GET คะแนนขั้นต่ำ 65
ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย โทร 038102089