e-Journal of Education Studies,
Burapha University

ข้อมูลทั่วไปของวารสาร

วัตถุประสงค์ของวารสาร

e-Journal of Education Studies, Burapha University เป็นวารสารการศึกษาฉบับออนไลน์ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เริ่มดำเนินการเผยแพร่เป็นรายเดือนฉบับแรกในโอกาสครบรอบ 64 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา บทความวิชาการ (Academic article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review) ของคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยความมุ่งมั่นให้วารสารวิชาการออนไลน์ฉบับนี้มีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) ทุกบทความจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ในรูปแบบ Double-blinded peer review โดยกองบรรณาธิการจะเลือกสรรบทความที่มีคุณภาพมาเผยแพร่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ “ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้”

ขอบเขตการตีพิมพ์ของวารสาร

กองบรรณธิการวารสาร e-Journal of Education Studies, Burapha University จะพิจารณาเผยแพร่บทความวิชาการ (Academic article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review) และแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ ที่มีสาระเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอน การเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย การฝึกอบรม การวิจัยการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การศึกษากับการพัฒนาสังคม การศึกษาพิเศษ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาอื่นๆ ในสหวิทยาการด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก e-Journal of Education Studies, Burapha University

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สมาน อัศวภูมิ

ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร

อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม / อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บำเรอราช

ข้าราชการบำนาญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ไชยะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราชญา กล้าผจัญ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง เจนจิต

อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ อเนกสุข

ข้าราชการบำนาญคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์

ข้าราชการบำนาญคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ ดร.เกศณิชชา อาษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

อาจารย์ ดร.ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน e-Journal of Education Studies, Burapha University

รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ ดร.คงรัฐ นวลแปง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา