รายการ หัวข้อ Download
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 9:00 - 12:00 น.
M11 พิธีเปิด และ เสวนา หัวข้อ
เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ในยุคสังคมพลิกผัน”

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ
ดร.สุวิทย์ บึงบัว

Download เกียรติบัตร : M11
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น.
A11 ถกประเด็นเสริมความรู้การสอนวรรณคดีไทย
ระดับมัธยมศึกษา

อ.ศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
อ.ศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
อ.จีรสุดา เปลี่ยนสมัย

Download เกียรติบัตร : A11
A12 วิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา

รศ.ดร.สุเมธ งามกนก

Download เกียรติบัตร : A12
A13 สอนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก

ผศ.ดร.ปริญญา ทองสอน
ดร.สมศิริ สิงห์ลพ

Download เกียรติบัตร : A13
วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 9:00 - 12:00 น.
M21 การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ยุค 4.0

รศ.ดร.ฉลอง ทับศรี
ผศ.ดร.นคร ละลอกน้ำ
ผศ.ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา

Download เกียรติบัตร : M21
M22 ศัลย์ – สมอง : วัคซีนทางอารมณ์

รศ.ดร.จุฑามาศ แหนจอน
ดร.จตุพร นามเย็น

Download เกียรติบัตร : M22
M23 การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โดยใช้แนวคิด STEAM Education

ผศ.ดร.ปริญญา ทองสอน
ดร.สมศิริ สิงห์ลพ
ดร.ปานเพชร ร่มไทร

Download เกียรติบัตร : M23
วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น.
A21 การวิเคราะห์ความจำเป็นในการจัดกิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการ
(Conducting HRD Needs Analysis in
the Hospitality Industry)

ผศ.ดร.วทัญญู สุวรรณเศรษฐ
ดร.ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา
ดร.เขมญา คินิมาน

Download เกียรติบัตร : A21
A22 กระบวนการสุนทรียสนทนา "ไลฟ์โค้ช ไลฟ์ครู"

ผศ.ดร.วรวุฒิ เพ็งพันธ์ และทีม

Download เกียรติบัตร : A22
A23 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์

ผศ.ดร.นฤทธิ์ วัฒนภู

Download เกียรติบัตร : A23
วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9:00 - 12:00 น.
M31 เทคนิคการออกแบบสื่อการสอนออนไลน์

ดร.วีระพันธ์ พานิชย์
ดร.ณฐาภพ สมคิด
ผศ.ดร.อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์

Download เกียรติบัตร : M31
M32 POSITIVE MINDSET : พลังชีวิตวิถีใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล

Download เกียรติบัตร : M32
M33 สร้างสรรค์ภาพถ่ายและการนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

อาจารย์อุทัย หวังวัชรพล
ดร.ปานเพชร ร่มไทร
ดร.อรทัย เอี่ยมสอาด

Download เกียรติบัตร : M33
วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น.
A31 การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา
ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา

Download เกียรติบัตร : A31
A32 ความท้าทายในการพัฒนาสมรรถนะครู 4.0
สู่วิทยฐานะแนวใหม่

ดร.ภัทรมนัส ศรีตระกูล และทีม

Download เกียรติบัตร : A32
A33 การจัดการชั้นเรียนยุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยหลัก RRE

ผศ.ดร.ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี

Download เกียรติบัตร : A33
วันที่ 29 เมษายน 2564
M41 9:00 - 12:00 น.
เทคนิคการออกแบบสภาพแวดล้อมการสอนออนไลน์

ผศ.ดร.นคร ละลอกน้ำ
ผศ.ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
ดร.ฐิติชัย รักบำรุง

Download เกียรติบัตร : M41
M42 9:00 - 11:00 น.
Active learning กับงานเขียน ระดับประถมศึกษา

ผศ.ดร ระพิน ชูชื่น
อ.กอบกุล ใจกว้าง
อ.คณิษฐ์ กองทอง

Download เกียรติบัตร : M42
A41 13:00 - 16:00 น.
เทคนิคการจัดกิจกรรมและประเมินผลแบบออนไลน์

ผศ.ดร.อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์
ดร.ฐิติชัย รักบำรุง
ดร.วีระพันธ์ พานิชย์

Download เกียรติบัตร : A41
A42 13:00 - 15:00 น.
Global Englishes Language Teaching
(การสอนนานาภาษาอังกฤษโลก)

ดร.เด่นชัย ปราบจันดี

Download เกียรติบัตร : A42

Contact Information

โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าผ่านรูปแบบออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้ในยุคสังคมพลิกผัน”

ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณจุฑามาศ จันทนี

Email: jutamasj@go.buu.ac.th