ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

รายชื่อผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์

รายชื่อผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชาทั้งหมดในคณะศึกษาศาสตร์ มีดังนี้

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
 

vichit.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

paladol.jpg

ดร.ผลาดร สุวรรณโพธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

junpron.jpg

ดร.จันทร์พร พรหมมาศ
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

sadayu.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 

pennapa.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 

chet.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

pracha.jpg

ดร.ประชา อินัง
ผู้ช่วยงานคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

tanawat.jpg

ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
ผู้ช่วยงานคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

tanawat.jpg

อาจารย์ กมลวรรณ พลรักดี
ผู้ช่วยงานคณบดีฝ่ายวิชาการ

>

หัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าศูนย์/ ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ทองสอน 
หัวหน้าภาควิชาการจัดการเรียนรู้

methee.jpg

ดร.เมธี ธรรมวัฒนา
หัวหน้าภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม

jutamas.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แหนจอน  
หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์

phubes.jpg

ดร.นคร ละลอกน้ำ
หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

sumet.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิ่มสวาสดิ์
หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา

watunyu.jpg

ดร.วทัญญู สุวรรณเศรษฐ
หัวหน้าภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เกรียงศักดิ์.jpg

ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา

virod.jpg

ดร.วิโรฒน์ ชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

นางสาวกชนุช เจริญผล

หัวหน้าสำนักงานคณบดี