ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

วารสารศึกษาศาสตร์ | Journal of Education.


- วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
- วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
- วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559

- วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558

- วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

เอกสารต่างๆ
คำแนะนำในการส่งบทความ
แบบนำส่งวารสาร
ใบรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา
ใบสมัครสมาชิกวารสารศึกษาศาสตร์
การเขียนเอกสารอ้างอิงระบบ APA (6th Edition)
วารสารศึกษาศาสตร์ | Journal of Education : Thai Journals Online (ThaiJO)